Woensdrecht werkt aan een omgevingsvisie (07-05-2019)

Dit item is verlopen op 07-06-2019.

In aanloop naar de nieuwe Omgevingswet worden er door alle overheden omgevingsvisies opgesteld. Zo ook door de gemeente Woensdrecht. Hoe willen we op hoofdlijnen op lange termijn de verschillende gebieden in onze gemeente inrichten? Wat vinden we belangrijk en wat zijn onze doelstellingen? De gemeenteraad bepaalt het ambitieniveau en de kaders, maar voor de invulling is inbreng van inwoners, ondernemers en belangenorganisaties nodig.

Omgevingswet en -visies

Woensdrecht werkt aan een omgevingsvisie. Dit doen we vanwege de nieuwe Omgevingswet. Deze wet treedt naar verwachting in 2021 in werking en bundelt alle wetten en regels over de ontwikkeling en het beheer van de leefomgeving in één nieuwe wet. Dit biedt meer overzicht en voorkomt botsing van verschillende plannen.
Een belangrijk onderdeel van de voorbereiding op de Omgevingswet is een visie op de omgeving. Dit is geen gedetailleerd plan, maar toont de hoofdlijnen voor het langetermijnbeleid. Het Rijk, de provincies en gemeenten zijn verplicht een omgevingsvisie te maken. (Bekijk de omgevingsvisie van de provincie Noord-Brabant).

Gemeentelijke omgevingsvisie

De gemeentelijke omgevingsvisie geeft op lange termijn de visie weer op allerlei zaken uit de zogenaamde ‘fysieke leefomgeving’ binnen de gemeentegrenzen. Daarbij moet breder gedacht worden dan alleen ruimtelijke aspecten. Een omgevingsvisie gaat in op de samenhang tussen ruimtelijke, economische en sociale componenten. Denk hierbij aan onderwerpen als verkeer en vervoer, water, milieu, natuur, economie, wonen, landbouw, maar ook aan sport en recreatie, toerisme, veiligheid en gezondheid. De omgevingsvisie vervangt alle beleidsplannen en –visies die we nu kennen en legt verbindingen tussen alle verschillende beleidsvelden. In de omgevingsvisie worden voor verschillende gebieden de koersen aangegeven. Een belangrijk kader in Woensdrecht is de Toekomstvisie 2035. De omgevingsvisie is hier een uitwerking van op het terrein van de fysieke leefomgeving.

Wethouder De Waal: “Door de Omgevingswet krijgen gemeenten meer beslissingsruimte. Voor de inwoners en ondernemers heeft het als voordeel dat we sneller tot besluitvorming kunnen komen bij aanvragen, maar ook dat er meer ruimte is voor initiatieven.”

Opstellen omgevingsvisie

De gemeenteraad van Woensdrecht stelt het ambitieniveau en de kaders van de omgevingsvisie vast, maar over de inhoud mag iedereen meepraten. Het is net als bij de toekomstvisie belangrijk dat de omgevingsvisie een breed gedragen document wordt. Naast de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en ambtenaren, zal er daarom ook een zogenaamde ‘expertgroep’ opgericht worden. Hiervoor worden vertegenwoordigers van inwoners, ondernemers en belangenorganisaties uitgenodigd.

Wethouder De Waal: “Het is goed wonen, werken en verblijven in de gemeente Woensdrecht. Dit moeten we behouden en daarom is het goed om samen na te denken over de toekomst. Hoe dat vorm krijgt in de leefomgeving komt in de omgevingsvisie te staan.”

Planning

Het streven is om voor de zomer een conceptvisie gereed te hebben. In het najaar kan de visie dan vastgesteld worden.

Pagina opties