Woensdrechtse begroting 2022 toont zwarte cijfers (07-10-2021)

Dit item is verlopen op 07-11-2021.
Afbeeldingen: bankbiljetten

Met een positief meerjarenperspectief

Donderdag 7 oktober presenteerde wethouder financiën Henk Kielman de begroting 2022. Een begroting met zwarte cijfers en ook voor de volgende jaren voorziet het college positieve cijfers. De financiële consequenties van de septembercirculaire van het Rijk zijn daarin meegenomen. De begroting 2022 wordt op 11 november in de gemeenteraad behandeld.

Henk Kielman: “Zoals reeds bij de perspectievennota 2021-2025 als verwachting is uitgesproken kan ik nu bevestigen dat wij voor 2022 een begroting kunnen presenteren met zwarte cijfers en met een positief meerjarenperspectief. In de afgelopen jaren zijn samen met gemeenteraad, organisatie en college de nodige maatregelen getroffen om de financiën van onze gemeente op orde te houden. Financiële rapportages per kwartaal hebben zeker bijgedragen tot een beter inzicht in de inkomsten en uitgaven en tot meer transparantie en een efficiëntere communicatie. Beheersing van inkomsten en uitgaven heeft onze voortdurende aandacht. Het gaat goed in Woensdrecht. De economie trekt weer aan en dat is te merken bij onze bedrijven, winkeliers en horeca. En ook bij verenigingen en toeristische ondernemers horen we positieve geluiden. Corona is nog niet voorbij, waardoor het nog niet duidelijk is hoe 2021 precies zal eindigen en wat de invloeden in 2022 nog zullen zijn. Een aantal onzekerheden blijft. De nieuwe regering zal ongetwijfeld maatregelen gaan nemen die financieel ook op onze gemeente van invloed zijn. Te denken valt in het sociaal domein aan de bijdragen op het gebied van jeugd en Wmo, maar ook aan maatregelen op het gebied van duurzaamheid en milieu en de stikstofwetgeving met invloed op bouwen en wonen. Komend jaar wordt de omgevingswet ingevoerd en er zal meer duidelijkheid komen over de gevolgen van de herijking van het gemeentefonds. Allemaal zaken die weer van invloed zullen zijn op onze financiën.”

Wethouder financiën Henk Kielman vervolgt: “zonder de septembercirculaire hadden wij al een sluitende begroting 2022 gerealiseerd. De septembercirculaire zorgt voor een extra positief effect. Het kabinet heeft net als in 2020 en 2021 ingezien dat de opschalingskorting ook in 2022 niet realistisch is en deze geschrapt. Mede hierdoor voorzien wij nu voor 2022 een begrotingssaldo van 1,3 miljoen Euro met ook daarna een structureel positief resultaat."

Begrotingssaldo – financieel perspectief
2022 2023 2024 2025
€ 1.321.000 € 202.000 € 452.000 € 762.000

Lasten voor de inwoners

De lasten voor de inwoners worden in 2022 niet meer verhoogd dan met de inflatiecorrectie van 2%.

  • OZB: De tarieven van Onroerende Zaak Belasting worden ten opzichte van 2021 verhoogd met alleen 2% inflatiecorrectie.
  • Afval: de vervuiler betaalt en goed scheiden loont. De tarieven en ook de tarieven voor de milieustraat worden eveneens met 2% inflatiecorrectie verhoogd. De 3 gratis tikken voor de milieustraat blijven. Het vast tarief van de afvalstoffenheffing gaat van € 175,- in 2021 naar € 178,50 in 2022.
  • Belastingen: het tarief voor de rioolheffing van een perceel blijft in 2022 gelijk aan het tarief in 2021: € 203,50. De hondenbelasting en de toeristenbelasting veranderen ook niet.

Nieuw:

  • De begroting 2022 wordt voor het eerst online beschikbaar gesteld voor onze inwoners en andere belangstellenden via woensdrecht.begrotingonline.nl. Een ieder kan nu online kennisnemen van de gemeentelijke financiën.

Samenvattend

“Onzekerheden blijven. Achterover leunen is er zeker niet bij. Zeker ook niet ten gevolge van de Coronacrisis en de te verwachten maatregelen vanuit de overheid. De begroting 2022 is realistisch en sluitend, ook voor de jaren daarna. Een mooi uitgangspunt voor een nieuw college en een nieuwe gemeenteraad na de verkiezingen van maart 2022“, besluit verantwoordelijk portefeuillehouder Henk Kielman.

Pagina opties