Zwarte cijfers voor 2019 en volgende jaren (na verwerking meicirculaire) (13-06-2019)

Dit item is verlopen op 13-07-2019.

ONDANKS MINDER GUNSTIGE MEICIRCULAIRE

Vorige donderdag 6 juni presenteerde wethouder Henk Kielman de jaarcijfers 2018 en de perspectievennota (voorloper van de begroting) voor 2019-2023. Voor 2019 en volgende jaren presenteerde het college positieve cijfers, hoewel de financiële consequenties van de door het Rijk uit te brengen Meicirculaire daarin nog verandering konden brengen. Thans zijn de gevolgen van de meicirculaire bekend en doorberekend.

Zoals in onderstaand overzicht is te zien heeft de circulaire gevolgen, echter de cijfers voor 2019 e.v. jaren blijven positief.

“Hoewel de meicirculaire voor het meerjarenperspectief veelal een negatief resultaat geeft, ben ik wel tevreden dat de uiteindelijke resultaten voor de komende jaren positief blijft”, aldus verantwoordelijk portefeuillehouder Henk Kielman.

omschrijving/begrotingsjaar 2019 2020 2021 2022 2023
A. Begrotingsresultaat (stand na vaststelling raad d.d. 8-11-2018) € 25 € 60 € 175 € 120 € 676
College/raadsbesluiten t/m 31-3-2019 € 8 € 25 € 39 € 40 € 40
B. Geactualiseerd saldo begroting (stand per 31-3-2019) € 33 € 85 € 214 € 160 € 716
Mutaties perspectievennota 2019-2023 € 66 € -81 € 70 € 129 € -170
C. Geactualiseerd saldo na verwerking mutaties perspectievennota € 99 € 4 € 284 € 289 € 545
Mutaties meicirculaire 2019 € -81 € 108 € -16 € -284 € -240
D. Geactualiseerd saldo na verwerking van de meicirculaire 2019 € 18 € 112 € 268 € 41 € 306

(alle bedragen x € 1.000)

De jaarrekening 2018 en de perspectievennota 2019-2023 worden op 4 juli aanstaande behandeld in de gemeenteraad.

Pagina opties