Zwarte cijfers voor 2019 en volgende jaren (06-06-2019)

Dit item is verlopen op 06-07-2019.

JAARREKENING 2018 SLUIT LICHT NEGATIEF

Donderdag 6 juni presenteerde wethouder Henk Kielman de jaarcijfers 2018 en de perspectievennota (voorloper van de begroting) voor 2019-2023. De jaarrekening 2018 toont een tekort van € 188.370,-. Voor 2019 en volgende jaren voorziet het college positieve cijfers, hoewel de financiële consequenties van de binnenkort door het Rijk uit te brengen Meicirculaire daarin nog verandering kunnen brengen.

Jaarrekening 2018

Wethouder Henk Kielman: “Het nieuwe college heeft sinds haar aantreden in 2018 strak begroot. Dat betekent dat de voortgang van beoogde doelstellingen in relatie tot beschikbare middelen continu de aandacht krijgen. Dat moet ook, gezien de toenemende mate waarin onze financiële huishouding beïnvloed wordt door autonome ontwikkelingen. Daarnaast staan we voor een aantal forse uitdagingen op het gebied van het sociale domein, maar ook met betrekking tot afvalverwerking. Of de getroffen beheersmaatregelen voldoende effect zullen sorteren zullen we zorgvuldig monitoren. Niet in de laatste plaats omdat ook ons ambitieniveau op het gebied van buitenruimte en de samenwerkingsverbanden waarin wij bestuurskrachtig acteren een beslag op dezelfde middelen doen. Tegen die achtergrond ben ik niet ontevreden met dit, weliswaar licht nadelig, resultaat over 2018.”

De jaarrekening 2018 sluit nadelig vanwege per saldo toegenomen lasten binnen het sociale domein (jeugd), onderhoudslasten, afvalverwerking, alsmede hogere lasten voor wethouder pensioenen en raadsvergoedingen.
Vanwege meevallers binnen projecten en de grondexploitaties, alsmede een vertraagd investeringsniveau blijft het nadelig resultaat beperkt tot € 188.370. Omdat het nadelige resultaat op sociaal domein over 2018 (€ 277.183) niet langer kan worden opgevangen binnen de gemeentelijke exploitatie stelt het college voor om het rekeningresultaat te dekken ten laste van de reserve sociaal domein.

Perspectievennota 2019-2023

Jaarlijks wordt voor het volgend begrotingsjaar, de perspectievennota (voorheen kadernota) door de gemeenteraad vastgesteld. Hierin worden de belangrijkste ontwikkelingen, de beleidsvoornemens en wensen aan de raad voorgelegd. Met de perspectievennota wordt richting gegeven aan de begroting die in het najaar door de raad wordt vastgesteld. De perspectievennota laat voor de jaren 2019 t/m 2023 een positief financieel perspectief zien.

Stand meerjarig perspectief van begrotingssaldo 2019-2023
(excl. gevolgen Meicirculaire)

omschrijving/begrotingsjaar 2019 2020 2021 2022 2023
A. Begrotingsresultaat (stand na vaststelling raad d.d. 8-11-2018) € 25 € 60 € 175 € 120 € 676
College/raadsbesluiten t/m 31-3-2019 € 8 € 25 € 39 € 40 € 40
B. Geactualiseerd saldo begroting (stand per 31-3-2019) € 33 € 85 € 214 € 160 € 716
Mutaties perspectievennota 2019-2023 € 66 € -81 € 70 € 129 € -170
C. Geactualiseerd saldo na verwerking mutaties perspectievennota € 99 € 4 € 284 € 289 € 545

(alle bedragen x € 1.000)

Wethouder Kielman: ”Het college komt inmiddels op stoom ten aanzien van realisatie van zijn ambities uit het collegewerkprogramma. Het hecht eraan de intenties die daar geformuleerd zijn na te komen, maar blijft ook realistisch. Dat betekent dat het college, samen met de raad, zorgvuldige monitoring en afstemming noodzakelijk acht. Uitgangspunt blijft immers het aanbieden van een structureel sluitende programmabegroting met een sluitend meerjarenperspectief, waarbij de weerstandsratio > 1,4 is.

De belangrijkste beleidsitems voor het komende jaar zijn:

  • Ondersteuning op maat in sociaal domein
  • Onderhoudsniveau gemeentelijke infrastructuur en accommodaties
  • Overheidsparticipatie
  • Economische ontwikkelingen, zoals in (BPA) Aviolanda
  • Bestuurskracht: regie op samenwerking

De jaarrekening 2018 en de perspectievennota 2019-2023 worden op 4 juli aanstaande behandeld in de gemeenteraad.

Pagina opties