Portefeuilleverdeling college

De portefeuilleverdeling voor de collegeperiode 2018-2022 ziet er als volgt uit:

J.J.C. (Steven) Adriaansen (burgemeester)

 • openbare orde en veiligheid
 • dienstverlening en burgerzaken
 • regionale samenwerking, waaronder veerkrachtig bestuur op de Brabantse Wal, verbonden partijen
 • communicatie en externe oriëntatie
 • bestuurlijke en juridische zaken
 • Aviolanda
 • handhaving
 • personeel en organisatie
 • informatieveiligheid en privacy

J.P.M. (Hans) de Waal (1e loco burgemeester, 1,0 fte)

 • ruimtelijke ordening en bouwzaken (inclusief vergunningen/bestemmingsplannen)
 • volkshuisvesting, wonen
 • grondzaken
 • toerisme en recreatie, branding Brabantse Wal
 • informatisering en automatisering
 • evenementen
 • sport

L.G.M. (Lars) van der Beek (2e loco burgemeester, 0,9 fte)

 • onderwijs en onderwijshuisvesting (inclusief voor- en vroegschoolse activiteiten/leerplicht/speciaal en passend onderwijs)
 • integraal jeugdbeleid
 • welzijn en subsidiebeleid
 • sociale zaken (waaronder participatiewet, armoedebeleid en schuldhulpverlening)
 • zorg, wet maatschappelijke ondersteuning en volksgezondheid
 • integrale toegang

J.M.A. (Jeffrey) van Agtmaal (3e loco burgemeester, 1,0 fte)

 • milieu en duurzaamheid
 • beheer openbaar gebied
 • verkeer en vervoer
 • cultuur en monumenten
 • leefbaarheid, burgerparticipatie en burgerinitiatieven/overheidsparticipatie inclusief dorpsplatforms
 • accommodatiebeheer inclusief huisvesting van de gemeentelijke organisatie
 • landschap en natuur
 • DID/Archieven

H.S. (Henk) Kielman (4e loco burgemeester, 0,6 fte)

 • financiën
 • belastingen en heffingen
 • centrale inkoop
 • economische zaken (werkgelegenheid, middenstand en winkelgebieden, bedrijventerreinen)
 • afvalinzameling

Pagina opties