Privacy

Op 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Dat betekent dat sinds die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).

Privacybeleid

De gemeente Woensdrecht hecht veel waarde aan een goede omgang met persoonsgegevens. Met deze verklaring biedt de gemeente zicht op hoe zij omgaat met persoonsgegevens en welke rechten u heeft op het gebied van privacy. De gemeente Woensdrecht heeft daartoe een privacybeleid vastgesteld.
Dit privacybeleid is van toepassing op alle taken en processen waar persoonsgegevens worden verwerkt en waar de gemeente Woensdrecht voor verantwoordelijk is. 

Hierbij hanteren we de volgende uitgangspunten:

1. Gegevens van burgers worden binnen de kaders van de geldende wet- en regelgeving en op zorgvuldige wijze verwerkt.

2. Gegevens worden enkel gebruikt voor het te dienen doel en kunnen alleen worden gebruikt voor andere doelen of worden gedeeld voor zover de wet dat toestaat.

3. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk.

4. De burger wordt proactief geïnformeerd over de verwerking van persoonsgegevens door de gemeente.

5. De gemeente voorkomt onbevoegde toegang en onbevoegd gebruik van gegevens via technische en organisatorische maatregelen.

Gemeente Woensdrecht verstrekt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Daarin stellen wij beveiligingseisen aan deze derde partij om een hoog niveau van beveiliging te kunnen garanderen. De gemeente Woensdrecht blijft verantwoordelijk voor de verwerkingen.
Indien de gemeente Woensdrecht structureel informatie uitwisselt of samenwerkt met externe organisaties of andere gemeenten, maakt de gemeente Woensdrecht vooraf duidelijke afspraken over de gegevensuitwisseling in de vorm van een convenant.

Rechten van betrokkenen

Volgens de AVG hebben betrokkenen de volgende rechten: het recht op inzage, het recht op vergetelheid, het recht op dataportabiliteit, het recht op beperking van de verwerking, het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering en tot slot het recht op rectificatie en aanvulling.

Verzoek om inzage persoonsgegevens

U kunt een verzoek doen tot inzage in uw persoonsgegevens met verwijzing naar artikel 15 van de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming door dit verzoek te sturen ter attentie van het college van B&W van de gemeente Woensdrecht. Per mail kan dat door uw verzoek te sturen naar privacy@woensdrecht.nl. De functionaris gegevensbescherming neemt contact met u op.

Contact en vragen

De gemeente Woensdrecht heeft een eigen functionaris gegevensbescherming (FG) aangesteld. Indien u vragen heeft over het privacybeleid van de gemeente Woensdrecht kunt u bij deze functionaris terecht. Ook voor een melding van een geconstateerd datalek of andere onvolkomenheden kunt u contact opnemen bij onze functionaris gegevensbescherming, de heer Paul Muller via het mailadres privacy@woensdrecht.nl of het telefoonnummer 0164 - 61 11 09.


Rond deze website

De gemeente Woensdrecht hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van persoonsgegevens rondom het gebruik van www.woensdrecht.nl.

Als u transacties regelt met de gemeente gaat dat via een beveiligde verbinding. U herkent dit aan de url in de browserbalk die dan begint met https://.

Informatie over hits en bezoeken aan de gemeentelijke website www.woensdrecht.nl wordt slechts gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen. Zie daarvoor de cookieverklaring.
De ten behoeve van digitaal aangevraagde producten of per e-mail verstrekte informatie wordt uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de aanvraag of reactie en eveneens uitsluitend op basis van wettelijke verplichtingen aan derden beschikbaar gesteld.

Pagina opties