Privacyverklaring

De gemeente beschikt over veel informatie van en over haar inwoners. De gemeente Woensdrecht gaat hier zorgvuldig mee om; betrokkenen moeten er te allen tijde op kunnen vertrouwen dat hun persoonsgegevens bij de gemeente Woensdrecht in veilige handen zijn.
Met privacybeleid geeft de gemeente verder invulling aan de uit de privacywetgeving voortvloeiende verplichtingen. In de gemeente Woensdrecht hebben de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester een uniform privacybeleid vastgesteld.

In dit overzicht is samengevat hoe de gemeente Woensdrecht de privacy waarborgt, beschermt en handhaaft.

In deze privacyverklaring leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en wat uw privacyrechten zijn.

Deze verklaring kan aangepast worden. Wij raden u wat dat betreft aan om deze pagina regelmatig te bekijken. Nieuwe wet- en regelgeving of andere ontwikkelingen kunnen ervoor zorgen dat er processen worden aangepast. Dit kunnen ook wijzigingen zijn in de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens gebruikt de gemeente en waarom?

Wij hebben als gemeentelijke organisatie wettelijke taken en verplichtingen. Om deze taken en verplichtingen te kunnen uitvoeren is het nodig dat wij uw persoonsgegevens gebruiken.

  • Voorbeeld wettelijke taak en verplichting: het aanvragen van een paspoort of het aanvragen van een omgevingsvergunning. Ook bij onderwerpen als uitkeringen, belastingen, veiligheid en zorg gebruiken wij persoonsgegevens.

Het kan ook zijn dat wij uw persoonsgegevens nodig hebben om een overeenkomst uit te kunnen voeren. Ook kan het zijn dat u ons toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens te gebruiken.

  • Voorbeeld uitvoeren overeenkomst: u huurt een sportzaal binnen een gemeentelijke accommodatie (mfc).

Wij kunnen verschillende persoonsgegevens gebruiken. Dit kunnen uw naam, adres, woonplaats en telefoonnummer zijn. Het kan ook zijn dat wij uw burgerservicenummer of andere bijzondere persoonsgegevens gebruiken.

  • Voorbeeld bijzondere persoonsgegevens: gegevens over een lichamelijke beperking of gegevens over een veroordeling.

Deze ‘bijzondere persoonsgegevens’ krijgen extra bescherming en gebruiken wij alleen wanneer de wet ons deze ruimte geeft. Wij hebben een register van verwerkingsactiviteiten. In dit register houden wij bij welke persoonsgegevens wij gebruiken en met welk doel.

Heeft u vragen over dit register of wilt u het register bekijken? Dan kunt u een afspraak maken met onze privacybeheerder van de gemeente Woensdrecht. U kunt telefonisch een afspraak maken via 14 0164.

Wie is er verantwoordelijk voor het gebruik van mijn persoonsgegevens?

Als u persoonsgegevens bij ons achter laat zijn wij verantwoordelijk voor de omgang met uw persoonsgegevens.
Wie zijn wij? Wij zijn de burgemeester, het college van burgemeester en wethouders (college van B en W) en de gemeenteraad.

De burgemeester is verantwoordelijk voor alle persoonsgegevens die worden gebruikt voor de veiligheid. De gemeenteraad is verantwoordelijk voor alle persoonsgegevens die worden gebruikt bij de griffie, de raadscommissie en personeel van de gemeenteraad. Het college van B en W is verantwoordelijk voor de rest van de persoonsgegevens die worden gebruikt.

Onze organisatie kent ook nog andere onderdelen die zelf verantwoordelijk zijn voor de omgang met uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld de Rekenkamercommissie en de Bezwaarschriftencommissie. Deze organisaties controleren en adviseren de burgemeester, het college van B en W en de gemeenteraad vanuit verschillende vakgebieden. Voor de uitvoering van de controles en het geven van adviezen kunnen zij uw persoonsgegevens ontvangen.

Deelt de gemeente mijn persoonsgegevens met anderen?

Uw persoonsgegevens delen wij niet zomaar met andere partijen. Wij delen uw persoonsgegevens wel met een andere partij als dit nodig is in het kader van de uitvoering van wettelijke voorschriften en/of bevoegdheden, bijvoorbeeld met Politie, Belastingdienst of Veilig Thuis. Deze partij is dan zelf verantwoordelijk voor de omgang met uw persoonsgegevens.

In bepaalde gevallen zal een andere partij uit naam van ons een opdracht of dienst uitvoeren. Het kan zijn dat bij de uitvoering van deze opdracht of dienst persoonsgegevens worden gebruikt. Met deze partijen hebben wij een overeenkomst afgesloten waarin wij afspraken maken over het gebruik en beveiliging van de persoonsgegevens. In dit geval blijven wij wel verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens.

Hoe langt bewaart de gemeente mijn persoonsgegevens?

De gemeente is gehouden aan wettelijke richtlijnen. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Deze bewaartermijn is in ieder geval niet langer dan de wettelijk vastgestelde bewaartermijn.

Welke maatregelen treft de gemeente voor de beveiliging van mijn persoonsgegevens?

Wij vinden de bescherming van uw persoonsgegevens belangrijk. Wij hebben daarom passende (beveiligings-)maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Onze informatieveiligheidsbeheerder (CISO) ziet daar op toe.

Wilt u meer informatie over de maatregelen die wij hebben genomen om uw persoonsgegevens te beschermen of hebt u het vermoeden dat uw persoonsgegevens niet goed bij ons zijn beveiligd? Neemt u dan op bovengenoemde wijze contact op met de Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG).

Met wie kan ik contact opnemen als ik vragen heb over het gebruik van mijn persoonsgegevens?

Wij beschikken over een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG). De FG is binnen onze organisatie voor de bescherming van persoonsgegevens. toezichthouder en adviseur. De functie van FG wordt in de gemeente Woensdrecht ingevuld door twee personen, te weten de heer Paul Muller en de heer Dries Wiersma.

Als u vragen en/of klachten heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met één van onze FG’s. U kunt hen bereiken via telefoonnummer 140164 of via de volgende mobiele telefoonnummers:

Paul Muller: 06 - 57979499

Dries Wiersma: 06 - 36119367

Ook kunt u hen bereiken via het algemene mailadres gemeente@woensdrecht.nl. Richt uw mail dan aan de Functionaris Gegevensbescherming van de gemeente Woensdrecht.

Wat zijn mijn privacyrechten?

U hebt een aantal privacyrechten:

Recht op inzage

U hebt het recht op inzage in uw persoonsgegevens. Dat houdt in dat u ons mag vragen of wij persoonsgegevens van u hebben vastgelegd en zo ja, welke.
Meer informatie - AutoriteitPersoonsgegevens.nl 

Recht op verbetering, aanvulling en afscherming

U hebt het recht op verbetering, aanvulling en afscherming. Dat houdt in dat u ons mag vragen om uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of af te schermen.
Meer informatie - AutoriteitPersoonsgegevens.nl

Recht op verwijdering

U hebt het recht op verwijdering. Dat houdt in dat u ons in een aantal gevallen mag vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen.
Meer informatie - AutoriteitPersoonsgegevens.nl

Recht op beperking van gebruik

U hebt het recht op beperking van gebruik van uw persoonsgegevens. Dat houdt in dat u ons in een aantal gevallen mag vragen om gebruik van uw persoonsgegevens te beperken.
Meer informatie - AutoriteitPersoonsgegevens.nl

Recht van bezwaar

U hebt het recht van bezwaar. Dat houdt in dat u ons in een aantal gevallen mag vragen uw persoonsgegevens niet meer te gebruiken.
Meer informatie - AutoriteitPersoonsgegevens.nl

Recht om persoonsgegevens over te dragen

U hebt het recht om persoonsgegevens over te dragen. Dat houdt in dat u ons in een aantal gevallen mag vragen om uw persoonsgegevens aan u over te dragen. U kunt dit echter niet verzoeken als wij een openbare taak uitvoeren of moeten voldoen aan een wettelijke verplichting.
Meer informatie - AutoriteitPersoonsgegevens.nl

Hoe maak ik gebruik van mijn privacyrechten?

U kunt gebruikmaken van uw privacyrechten. Dit doet u door een verzoek bij ons in te dienen. In het algemeen reageren wij binnen een maand op uw verzoek. U kunt het schriftelijk verzoek sturen aan:

Gemeente Woensdrecht
T.a.v. de Privacy Officer
Postbus 24
4630 AA Hoogerheide

of per e-mail naar het adres gemeente@woensdrecht.nl.

Wilt u gebruik maken van uw recht op inzage? Dan kunt u uw verzoek ook via een digitaal formulier indienen.

Identificatie

Om te voorkomen dat een andere persoon dan verzoeker zelf wordt geïnformeerd over de (verwerking van) diens persoonsgegevens is de gemeente wettelijk verplicht om de identificatie van de verzoeker te controleren. Daarvoor is een identiteitsbewijs nodig.

Heeft u uw verzoek (om inzage) ingediend met gebruikmaking van het digitale formulier? Dan is verdere identificatie niet nodig, want dat heeft via de gebruikmaking van DigiD al automatisch plaatsgevonden.

Heeft u uw verzoek schriftelijk of per mail ingediend? Hou er dan rekening mee dat u ofwel naar het gemeentehuis moet komen om uw identiteitsbewijs laten zien (legitimatie) óf dat u wordt gevraagd een gelegaliseerde (deels geanonimiseerde) kopie van uw identiteitsbewijs toe te sturen.

Welke wet- en regelgeving is van toepassing en wie houdt er toezicht?

De belangrijkste wet- en regelgeving voor het gebruiken van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In bepaalde gevallen is de AVG niet (helemaal) van toepassing. Dit kan het geval zijn indien er voor de omgang met uw persoonsgegevens bij sommige diensten of producten andere regels gelden, bijvoorbeeld de Jeugdwet, de Wmo en de Wet BRP.

De Autoriteit Persoonsgegevens treedt op als toezichthouder.

Maakt de gemeentelijke website gebruik van cookies?

Ja, wij maken gebruik van cookies. De cookies zijn nodig om onze website zo goed mogelijk te laten functioneren. 

Lees voor meer informatie onze cookieverklaring.

Pagina opties