Regeling Sociaal medisch geïndiceerde kinderopvang gemeente Woensdrecht 2019

Aanleiding/achtergrond

Op 1 januari 2005 is de Wet kinderopvang in werking getreden. Vanuit de wet was erin voorzien dat ook de kinderopvang op grond van een sociaal medische indicering (SMI) bekostigd kon gaan worden. Doordat landelijk geen overeenstemming over de indicering bereikt kon worden is ingaande 2005 voor deze doelgroep een eigen gemeentelijke regeling getroffen.

De doelgroep

Doordat de SMI-kinderopvang niet opgenomen is in de Wet kinderopvang is er geen sprake van een voorliggende voorziening en kunnen ouders met een dergelijke indicatie een vergoeding ontvangen voor de kosten van kinderopvang.

Daarbij kan het zowel gaan om sociaal-medische problemen bij de ouder of zijn/haar partner als bij het kind. Bij sociaal-medische problemen van de ouder of zijn partner moet worden gedacht aan lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen die kinderopvang noodzakelijk maken. Er moet vastgesteld worden dat er een sociaal-medische indicatie aanwezig is.

Het College van B&W wordt geadviseerd door medewerkers van team Publieksplein en team Zorg en Ondersteuning. Zij kunnen een beroep doen op de adequate deskundigheid van bijvoorbeeld de GGD, GGZ, MEE. Om te bepalen of iemand al of niet tot deze doelgroep behoort, moet dus gekeken worden naar de omstandigheden van de ouder én indien aanwezig, de partner van de ouder en de omstandigheden van het kind of de kinderen.

Omvang van de vergoeding

Omdat de Wet kinderopvang niet van toepassing is moeten de totale kosten van kinderopvang vergoed worden, rekening houdend met de draagkracht van de ouder en zijn/haar partner en rekening houdende met een eventuele financiële bijdrage te ontvangen van de werkgever van een van de ouders. (Dit laatste is niet verplicht omdat het geen doelgroep in het kader van de Wet kinderopvang betreft, maar behoort wel tot de mogelijkheden).

Het uitgangspunt van de Wet kinderopvang is, dat de ouder zelf de omvang van de behoefte aan kinderopvang bepaalt. In de situaties waarin sprake is van een sociaal medische indicatie wordt er van uitgegaan dat in het advies van het Team Sociaal Domein ook het aantal uren kinderopvang is opgenomen. Dit wordt dan uitgangspunt voor de berekening van de hoogte van de vergoeding.

De vergoeding in het kader van deze regeling wordt toegekend voor de duur van maximaal één kalenderjaar.

Vermogen en draagkracht

De Wet kinderopvang kent geen vermogenstoets, alleen een inkomenstoets, die door de belastingdienst wordt uitgevoerd. Als de gemeente ervoor kiest om in deze regeling via subsidieverlening te voorzien, mag ook geen vermogenstoets opgenomen worden.

De te verlenen vergoeding wordt vastgesteld op gelijke wijze als de Kinderopvangtoeslag tabel 2019. (percentagetabel van het ministerie van SZW m.b.t. hoogte tegemoetkoming Rijk voor het betreffende kalenderjaar). 

Uitgangspunten SMI

Gedurende 2019 kan een bijdrage voor sociaal medisch geïndiceerde kinderopvang verleend worden op grond van de regeling "Sociaal medisch geïndiceerde kinderopvang gemeente Woensdrecht 2019" (SMI).

Deze regeling kent de volgende uitgangspunten:

  • Aan ouders met een sociaal medische indicatie kan een vergoeding verleend worden voor de kosten van kinderopvang. Over de noodzaak en de omvang van de kinderopvang wordt advies gegeven door het Team Sociaal Domein.
     
  • De vergoeding wordt toegekend tot uiterlijk het einde van het betreffende kalenderjaar en wordt vastgesteld op grond van de percentagetabel "Hoogte tegemoetkoming Rijk" zoals geldt in het betreffende kalenderjaar. De ouder betaalt altijd een inkomensafhankelijke ouderbijdrage in overeenstemming met Kinderopvangtoeslag tabel 2019. De vergoeding dient altijd rechtstreeks overgemaakt te worden aan de betreffende kinderopvangorganisatie op grond van de door de ouders te tekenen machtiging.

Maximale tarieven kinderopvangtoeslag

De kinderopvangtoeslag wordt berekend over het uurtarief dat de kinderopvanginstelling bij de ouder in rekening brengt. Daar is wel een maximum aan verbonden. Het uurtarief verschilt per kinderopvangsoort.

De maximum uurprijzen voor kinderopvangtoeslag in 2019 zijn:

  • € 8,02 voor opvang in kindercentra;
  • € 6,89 voor buitenschoolse opvang;
  • € 6,15 voor gastouderopvang.

Is de kinderopvang duurder, dan krijgen ouders over het deel boven de maximum uurprijs geen sociaal medische indicatie kinderopvangtoeslag.

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2019 en heeft een looptijd tot en met 31 december 2019.

Pagina opties