Reglement Promotieprijs


REGLEMENT


NOMINATIECOMMISSIE


PROMOTIEPRIJS GEMEENTE WOENSDRECHT


Artikel 1

Taakstelling van de nominatie commissie

a. De commissie nomineert en kiest tevens met een bijbehorende motivatie maximaal drie kandidaten voor de uitverkiezing van de promotieprijs gemeente Woensdrecht;
b. Tenslotte wordt aan een van de drie genomineerde de prijs uitgereikt;
c. De commissie zorgt dat uiterlijk 15 december van het betreffende jaar de voordrachten voor de uitverkiezing aan het college van burgemeester en wethouders bekend worden gemaakt;
d. De leden van de commissie verplichten zich tot geheimhouding.

Artikel 2

Samenstelling nominatie commissie

a. De nominatie commissie bestaat uit 5 personen;

  • een vertegenwoordiger vanuit het college van B&W, 2 leden vanuit de raadscommissie bestuur, een onafhankelijke, objectieve burger en de ambtenaar communicatie;
  • de leden van de commissie worden benoemd op basis van objectiviteit, kennis van het gebeuren in de gemeente Woensdrecht, informatievoorziening.

b. De commissie kiest uit haar midden een voorzitter;
c. De zitting van de raadscommissieleden is steeds voor één jaar;
d. Het college van burgemeester en wethouders van Woensdrecht benoemt de leden van de nominatiecommissie;
e. De nominatiecommissie geeft een advies aan het college van burgemeester en wethouders van Woensdrecht over de genomineerden zoals genoemd onder art. 1 lid a en c, voorzien van korte informatie van de nominatie.

Artikel 3

Informatievoorziening - commissie

Wijze waarop nominaties en keuze tot het verlenen van de promotieprijs kan worden verleend:
a. voordracht vanuit vereniging, instantie, bedrijf;
b. perspublicaties;
c. eigen bevindingen;
d. raadplegen van afgevaardigden van verenigingen, instanties, bedrijven;
e. ingezonden schriftelijke voorkeur door inwoners van de gemeente Woensdrecht;

Artikel 4

Voorwaarden nominaties

1. Aan de uitverkiezing van de promotieprijs worden de onderstaande voorwaarden verbonden;

a. de genomineerde is woonachtig/gevestigd in de gemeente Woensdrecht* op het moment van de bijzondere prestatie, die tot uitverkiezing heeft geleid, is geleverd;

b. door genomineerde dat jaar een bijzondere prestatie op regionaal, nationaal of internationaal niveau is geleverd, waardoor de gemeente Woensdrecht in promotionele zin op kaart wordt gezet;

c. de genomineerde zich op bijzondere wijze op vrijwillige basis heeft ingezet voor de gemeente Woensdrecht, dan wel een bijzondere betekenis voor de gemeente Woensdrecht heeft of heeft gehad in dat jaar;

d. de genomineerde volgens inzicht van de nominatiecommissie de aandacht op zich heeft gevestigd door een of meerdere bijzondere acties waardoor de gemeente in positieve zin op kaart is gezet;

e. er worden geen eisen gesteld aan de leeftijdsgrens;

f. de genomineerde worden getoets aan sub a t/m d van dit artikel.

* in bijzonder omstandigheden kan hiervan worden afgeweken.


Artikel 5

De promotieprijs

a. De gemeentelijke promotieprijs bestaat uit een oorkonde en een sculptuur;

b. De motivatie die de nominatiecommissie geeft aan het toekennen van de promotieprijs zal op het oorkonde vermeld worden die aan de uitverkozen zal worden uitgereikt;

c. De promotieprijs zal worden uitgereikt door de burgemeester van de gemeente Woensdrecht tijdens de  nieuwjaarsreceptie van de gemeente.


Artikel 6

Bezwaren

Tegen het besluit tot het toekennen van de Woensdrechtse Promotieprijs bestaat geen bezwaarmogelijkheid.


Aldus vastgesteld d.d. 15 juli 2004.


De raad van de gemeente Woensdrecht,
de griffier,                       de voorzitter,

 

Ing. D.C. Rijk                   M.A. Fränzel

Pagina opties