Zonneparken Woensdrecht

De gemeente Woensdrecht heeft de ambitie om in 2035 geheel energieneutraal te zijn. Om deze ambitie te verwezenlijken heeft de raad eind 2019 het uitnodigingskader zonne-energie vastgesteld. Zonneparken spelen namelijk een belangrijke rol in het verduurzamen van de energieproductie. Naast zonnepanelen op dak, windmolens en andere bronnen zijn zonneparken nodig om ook in de toekomst Woensdrecht te kunnen voorzien in de vraag naar duurzame energie.

In opvolging van het vastgesteld uitnodigingskader zonne-energie zijn de eerste verzoeken ontvangen voor de ontwikkeling van zonneparken in de gemeente Woensdrecht.
Het uitnodigingskader geeft de gelegenheid aan initiatiefnemers om een verzoek in te dienen voor de ontwikkeling van een zonnepark binnen aangewezen gebieden in de gemeente.

Naast de opwek van schone energie wil de gemeente met de realisatie van zonnevelden invulling geven aan de ambities in de Duurzaamheidsvisie en het bijbehorende uitvoeringsprogramma, dit betreft o.a. de ambitie om in 2035 geheel energieneutraal te zijn.
Daarnaast leveren de zonnevelden een substantiële bijdrage in de energietransitie en geven de ontwikkelingen ook de mogelijkheid om op lokaal niveau de inwoners van de gemeente te ondersteunen en stimuleren in de energietransitie.

Hoeveel oppervlakte aan zonneveld wordt er ontwikkeld?

In het uitnodigingskader zonne-energie is vastgesteld dat er zo’n 230 ha aan zonnepanelen moet worden gerealiseerd om in 2035 in de eigen gemeentelijke energiebehoefte te kunnen voorzien. De 230 hectare zal niet in één keer worden uitgegeven. De gemeente kiest voor een gefaseerde ontwikkeling middels de uitgifte in tranches met een tussenperiode van circa 2 jaar.

Na vergunningverlening en realisatie van de eerste tranche kan een nieuwe tranche worden gestart, waarin de ervaringen van eerdere tranches worden meegenomen.

Door deze gefaseerde ontwikkeling ontstaat de mogelijkheid voor de gemeente om het beleid tussentijds te evalueren en wellicht op basis van de ontwikkelingen bij te stellen.

Bij deze gefaseerde ontwikkeling zijn de volgende aspecten van belang:

  • in de loop van de tijd wordt de opbrengstpotentie van zonnepanelen groter, waardoor de benodigde oppervlakte zonneparken afneemt;
  • door niet de totale oppervlakte direct vrij te geven, kunnen de ervaringen met de eerste projecten betrokken worden bij de ontwikkeling van volgende projecten;
  • naar verwachting worden ook andere technieken voor de duurzame opwekking van energie ontwikkeld, waardoor de benodigde oppervlakte zonneparken verder zal dalen.

Eerste tranche

Medio 2019 is voor de eerste 1e tranche van het uitnodigingskader een oppervlakte van 50 ha (netto oppervlakte panelen) open gesteld voor inschrijving. De principeverzoeken voor de eerste tranche zijn in eind oktober 2019 ontvangen en aan de hand van de beoordeling hebben 4 initiatiefnemers goedkeuring gekregen om het principeverzoek verder te ontwikkelen naar een vergunningsaanvraag.

Vergunningverlening
Momenteel komen de vergunningsaanvragen voor de zonneparken binnen. Voordat hiervoor conceptbesluiten ter inzage zullen worden gelegd, worden ze formeel gepubliceerd. In de publicatie zal worden uitgelegd wanneer u tijdens de terinzagelegging een formele reactie op de aanvraag kunt indienen en de manier waarop u dit kunt doen.
 
Onderstaand een overzicht van de projecten en initiatiefnemers welke een goedkeuring hebben ontvangen op hun principeverzoek. Op de individuele pagina’s zal regelmatig meer informatie over het project en/of ander nieuws omtrent de ontwikkelingen worden gepubliceerd.

Contact

Pagina opties