Burgemeester en wethouders van Woensdrecht maken, ter voldoening aan artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening en de gemeentelijke inspraakverordening bekend dat het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Antwerpsestraatweg 64, Hoogerheide’ en het bijbehorende ontwerp beschikking hogere waarde voor een ieder ter inzage ligt. 

Het ontwerp bestemmingsplan voorziet in het wijzigen van de bestemming ‘Bedrijf’ naar ‘Wonen’. Het plan voorziet in 22 woningen waarvan 18 gestapelde woningen en 4 grondgebonden woningen. Het bouwplan gaat uit van drie bouwvolumes. De twee gebouwen waar de appartementen in zijn voorzien zijn door een galerij met elkaar verbonden en bestaan uit twee bouwlagen met kap.

De Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid om hogere grenswaarden vast te stellen indien blijkt dat de overschrijding van de voorkeursgrenswaarden niet volledig door geluid beperkende maatregelen kan worden tegengegaan. Gelet op de situatie en het uitgevoerde onderzoek wordt geconcludeerd dat geluidreducerende maatregelen redelijkerwijs niet mogelijk zijn en dat het noodzakelijk is om hogere grenswaarden vast te stellen voor de nieuwe woningen binnen het plangebied. Gelet op artikel 76 van de Wet geluidhinder, artikel 110a van de Wet geluidhinder en de overwegingen zoals aangegeven in het ontwerpbesluit heeft het college besloten in ontwerp hogere waarden vast te stellen, één en ander zoals aangegeven in het ontwerpbesluit.

Het ontwerp bestemmingsplan en het bijbehorende ontwerp beschikking hogere waarde ligt voor een ieder ter inzage vanaf 15 februari 2023 gedurende een periode van zes weken, bij de Centrale Balie van het gemeentehuis te Hoogerheide tijdens openingstijden. Na afspraak via het algemene telefoonnummer 14 0164 kan het plan ook worden ingezien buiten openingstijden.

Ook is het plan langs elektronische weg te raadplegen. U vindt de documenten op www.woensdrecht.nl/bestemmingsplannen. Tevens is het plan te raadplegen op de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link).

Binnen de genoemde termijn van zes weken kan eenieder schriftelijk een zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 24, 4630 AA Hoogerheide onder vermelding van ‘zienswijze ontwerp bestemmingsplan ‘Antwerpsestraatweg 64, Hoogerheide’’ en uw adresgegevens. Voor mondelinge reacties kunt u een afspraak maken met de heer F. Franck via het algemene telefoonnummer 14 0164.

Bekijk de interactieve kaart op ruimtelijkeplannen.nl(externe link).

Rechts naast de kaart vindt u het tabblad "Documenten" die horen bij dit bestemmingsplan.