Algemene informatie

Huwelijk / geregistreerd partnerschap plannen

Als u wilt gaan trouwen of een geregistreerd partnerschap wilt aangaan dan dient u eerst een datum, tijdstip en een locatie te bepalen. Het is belangrijk dat u eerst afspraken maakt met de gemeente waar het huwelijk of partnerschap gaat plaatsvinden alvorens u afspraken met overige partijen maakt (externe locatie, externe BABS etc).

U kunt de datum, tijdstip en locatie telefonisch reserveren of tijdens de openingstijden aan de balie van de burgerlijke stand van de gemeente Woensdrecht. De burgerlijke stand is telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag tussen 13.00 - 17.00 uur op telefoonnummer 14 0164.

Voorwaarden

Om te kunnen trouwen, moeten beide partners huwelijksbevoegd zijn. Dit betekent dat:

 1. U kunt trouwen als u beiden 18 jaar of ouder bent. Bent u (en/of uw partner) 16 of 17 jaar oud, dan kunt u alleen trouwen als de vrouw een kind heeft of een verklaring van een arts kan overleggen waaruit blijkt dat zij zwanger is. U heeft op 16- of 17-jarige leeftijd ook toestemming nodig van uw ouders of uw voogd.
 2. Voordat u trouwt, moet de betekenis van het huwelijk u duidelijk zijn.
 3. Uw huwelijk mag nooit onder dwang tot stand komen.
 4. U mag geen huwelijk aangaan als u al getrouwd bent. In een aantal voornamelijk islamitische landen is een dubbel huwelijk wel mogelijk. In Nederland is dit niet toegestaan. Een bestaand huwelijk moet eerst ontbonden zijn voordat opnieuw kan worden getrouwd. Hetzelfde geldt voor een geregistreerd partnerschap.
 5. Als u onder curatele staat, heeft u toestemming van de curator nodig.
 6. U kunt niet trouwen met uw eigen kind, broer, zus of met uw eigen ouder.
 7. U kunt niet trouwen met uw geadopteerde kind, broer, zus of adoptieouder. Als er echter geen sprake is van bloedverwantschap kan de minister van Veiligheid en Justitie ontheffing verlenen.

Als u niet aan deze voorwaarden voldoet, dan kunt u de minister van Veiligheid en Justitie om speciale toestemming vragen.

Als u beiden een vreemde nationaliteit bezit en geen woonplaats in Nederland heeft, kunt u geen melding doen van uw voorgenomen huwelijk en kunt u niet in Nederland trouwen.

Als u in het buitenland bent geboren of gehuwd geweest, geldt er mogelijk een andere procedure. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente.

Automatisch gemeenschap van goederen verandert per 1 januari 2018

Vanaf 1 januari 2018 gelden er nieuwe regels. Dan geldt automatisch een beperkte gemeenschap van goederen. Erfenissen en schenkingen vallen dan niet in de gemeenschap. Dat geldt ook voor de bezittingen en schulden die alleen van u waren. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid. Doe ook eens de test op de website trouwen & geld test.

Wet tegengaan huwelijksdwang

Met ingang van 5 december 2015 is de 'Wet tegengaan huwelijksdwang' in werking getreden.

Het doel van deze wet is huwelijksvrijheid te vergroten, door huwelijksdwang verder te beteugelen en de erkenning van in het buitenland gesloten huwelijken te beperken. Om dit doel te bereiken bevat de wet maatregelen die toezien op het tegengaan van huwelijken die onder invloed van dwang worden gesloten, een verbod op het sluiten van een huwelijk met een persoon die de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, een verbod op het sluiten van een huwelijk met een bloedverwant in de derde of vierde graad in de zijlinie en maatregelen om de erkenning in Nederland van in het buitenland gesloten polygame huwelijken zoveel mogelijk te beperken.

Benodigdheden huwelijk / geregistreerd partnerschap

Het is raadzaam om tijdig voor de melding van het voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap te informeren bij de burgerlijke stand van de gemeente Woensdrecht welke documenten u nodig heeft. Zeker als u in het buitenland bent geboren, in het buitenland heeft gewoond of als in het buitenland een rechtsfeit heeft plaatsgevonden.
Buitenlandse documenten hebben eigenlijk altijd een lange weg door het ambtelijk circuit te gaan om hun wetsgeldigheid te garanderen. Of u wel of niet van Nederlandse origine bent, maakt geen verschil. Een legalisatie of apostille (waarborgstempel) op documenten uit het buitenland verkrijgen kan veel tijd vergen.

Als de akte in een andere taal dan het Nederlands, Engels, Duits of Frans is opgesteld, moet u een vertaling laten maken in het Nederlands.
Deze vertaling moet gemaakt zijn door een vertaler die door een Nederlandse rechtbank is beëdigd.

Getuigen bij huwelijk of partnerschap
Bij de voltrekking van een huwelijk of de registratie van een partnerschap zijn minimaal 2 en maximaal 4 getuigen vereist. De getuigen moeten 18 jaar of ouder zijn.

Voor het doen van een melding voorgenomen huwelijk of parnerschap moet u meenemen of opsturen mét het meldingsformulier:

 • (Bruids)paar: Van u beiden een geldig identiteitsbewijs waaruit uw nationaliteit blijkt;
 • Getuigen: een kopie van het identiteitsbewijs.

Kosten

Huwelijksvoltrekking / geregistreerd partnerschap (tarieven 2019):

Huwelijksvoltrekking/ geregistreerd partnerschap op het gemeentehuis:
• Gratis huwelijk/ geregistreerd partnerschap: € 0,-- (maandag en dinsdag om 08.45 uur)
• Korte huwelijksceremonie/ geregistreerd partnerschap: € 164,-- (maandag tot en met donderdag van 13.30 tot 17.00 uur):
• Ceremonieel huwelijk/ geregistreerd partnerschap:
- € 405,-- (maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 17.00 uur en op vrijdag tussen 9.00 en 21.00 uur),
- € 611,-- (zaterdag en door de overheid vastgestelde vrije dag van 9.00 – 17.00 uur).

Huwelijksvoltrekking/ geregistreerd partnerschap op een externe locatie:
• € 611,-- indien op maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 17.00 uur en op vrijdag tussen 9.00 en 21.00 uur,
• € 811,-- indien op zaterdag tussen 9.00 en 17.00 uur).


Afbeelding: lederen versie trouwboekjeLet op! Voor een annulering of wijziging worden kosten (€ 18,60) in rekening gebracht.

Trouwboekje

 • Trouwboekje / partnerschapsboekje, gewone uitvoering: € 36,90,
 • Duplicaat trouwboekje / partnerschapsboekje, gewone uitvoering: € 36,90.

Naamgebruik

Als u trouwt kunt u ervoor kiezen om uw eigen naam te gebruiken of de achternaam van uw partner aan te nemen. U kunt ook kiezen voor een combinatie van beide achternamen.

U kunt uw keuze doorgeven als u als u aangifte doet.

Let op: uw eigen achternaam verandert hierdoor niet. U geeft alleen aan met welke naam u wilt worden aangeschreven door de overheid. U kunt kiezen uit:

 • (V) Naam partner gevolgd door de eigen naam
 • (E) Eigen naam
 • (P) Naam partner
 • (N) Eigen naam gevolgd door de naam partner


Aanvragen
U kunt op deze manieren uw keuze voor naamgebruik doorgeven:

Verschil huwelijk en geregistreerd partnerschap

Er is een aantal verschillen tussen het huwelijk en het geregistreerd partnerschap:

1. Een geregistreerd partnerschap kan buiten de rechter om eindigen. Voorwaarde is wel dat de partners het met elkaar eens zijn en dat zij geen minderjarige kinderen hebben. Voor de ontbinding van een huwelijk moet u altijd naar de rechter. Verder kent het geregistreerd partnerschap niet de scheiding van tafel en bed, het huwelijk wel.
2. Bij een huwelijksvoltrekking is het huwelijk geldig na het 'ja-woord’, bij een geregistreerd partnerschap pas na de ondertekening van de akte.
3. Tot 1 april 2014 gold ook nog een verschil bij het krijgen van kinderen. Een kind geboren in een huwelijk van een man en een vrouw kreeg automatisch beide echtgenoten als ouder. Dit was niet het geval bij een geregistreerd partnerschap. Dit verschil is opgeheven. Sinds 1 april 2014 wordt een man die een geregistreerd partnerschap heeft met de moeder, ook automatisch vader van het kind. Dit geldt als het geregistreerd partnerschap al bestaat op het moment van de geboorte van het kind.

Trouwen en kinderen
Een kind dat wordt geboren in een huwelijk van een man en een vrouw, krijgt automatisch beide echtgenoten als ouder. Ook als de man niet de biologische vader is. Deze familierechtelijke band zorgt ervoor dat het kind erft van de ouders. En dat de ouders het gezag hebben over hun kind.

Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap van 2 vrouwen hangt het van de situatie af of de duomoeder automatisch het ouderschap krijgt.

Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap van 2 mannen gelden andere regels. Familierechtelijke betrekkingen van het kind met de partner van de vader kunnen dan alleen ontstaan door erkenning of adoptie.

Homohuwelijk en geregistreerd partnerschap in buitenland
Het huwelijk tussen een man en vrouw wordt overal ter wereld geaccepteerd. Dat geldt niet voor het homohuwelijk en het geregistreerd partnerschap. Bij een langer verblijf of emigratie kunnen er dan juridische problemen ontstaan. Bijvoorbeeld of de partners van elkaar erven.

U vindt meer informatie op de website van rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl).