Burgemeester en wethouders van Woensdrecht maken, overeenkomstig artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat het bestemmingsplan ‘Woningbouw Antwerpsestraat 42-48, Putte’ voor een ieder ter inzage ligt. Tevens ligt voor een ieder ter inzage de verleende omgevingsvergunning voor de bouw van 21 woningen aan de Antwerpsestraat 42-48 te Putte.

Het bestemmingsplan voorziet in de mogelijkheid om 21 woningen te kunnen bouwen aan de Antwerpsestraat 42-48 te Putte.

Het vastgestelde bestemmingsplan is inhoudelijk ongewijzigd gebleven ten opzichte van het ontwerp.

De verleende omgevingsvergunning heeft eveneens  betrekking op het adres Antwerpsestraat 42-48 te Putte.

Op 13 juni 2013 heeft de gemeenteraad de “Coördinatieverordening Wro gemeente Woensdrecht” vastgesteld. Hierin is bepaald dat, onder andere, een (wijziging van een)bestemmingsplan en omgevingsvergunningen gecoördineerd behandeld kunnen worden. Bij bovengenoemde besluiten is deze coördinatieregeling van afdeling 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening van toepassing. 

Het bestemmingsplan en de verleende omgevingsvergunning liggen voor een ieder ter inzage vanaf 5 mei 2023 tot en met 15 juni 2023 voor een periode van zes weken, bij de Centrale Balie van het gemeentehuis te Hoogerheide tijdens openingstijden. Na afspraak via het algemene telefoonnummer 14 0164 kan het plan ook worden ingezien buiten openingstijden.

Ook zijn de besluiten en de bijbehorende stukken langs elektronische weg te raadplegen. U vindt het bestemmingsplan en de verleende omgevingsvergunning op www.woensdrecht.nl/bestemmingsplannen. Tevens is het plan te raadplegen op de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link).