De burgemeester van Woensdrecht maakt bekend dat het bij de verkiezing van de leden van Provinciale Staten van Noord-Brabant, die van de leden van het algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta en de leden van het algemeen bestuur van waterschap De Scheldestromen op woensdag 15 maart 2023 een kiezer toegestaan is bij volmacht te stemmen.

Daarbij gelden de volgende bepalingen.

A. MACHTIGING OP SCHRIFTELIJKE AANVRAAG

  • 1. Op het gemeentehuis zijn kosteloos verkrijgbaar de formulieren voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen. Het formulier staat ook op de website.
  • 2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op 10 maart 2023 door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij op de dag van de kandidaatstelling (30 januari 2023) als kiezer is geregistreerd.
  • 3. Hij, die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op de dag van de kandidaatstelling (30 januari 2023) als kiezer zijn geregistreerd in dezelfde Provincie als de volmachtgever en in het geval van het waterschap ook voor hetzelfde waterschap.
  • 4. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs. Hij dient de volmachtstem tegelijk met zijn eigen stem uit te brengen.
  • 5. De volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of in persoon aan de stemming deel te nemen.

B. MACHTIGING DOOR OVERDRACHT VAN DE STEMPAS

  • 1. De kiezer kan ook, in plaats van een verzoekschrift in te dienen, na ontvangst van zijn stempas, tot en met de dag van de stemming, zelf een andere kiezer machtigen voor hem te stemmen, door zijn stempas aan die kiezer over te dragen en de achterkant van de stempas correct in te vullen. De volmachtgever en de volmachtnemer moeten beiden tekenen.
  • 2. Een op deze wijze aangewezen gemachtigde moet op de dag van de kandidaatstelling (30 januari 2023) in dezelfde gemeente staan ingeschreven als de kiezer die de volmacht geeft. In het geval van de verkiezing voor het waterschap moet de gemachtigde ook geregistreerd zijn voor hetzelfde waterschap.
  • 3. De aldus gemachtigde kan de volmachtstem uitsluitend tegelijk met zijn eigen stem, in de gemeente waar hij staat ingeschreven, uitbrengen onder overlegging van een (kopie) legitimatiebewijs van de volmachtgever.
  • 4. Een volmacht die verleend is door overdracht van de stempas kan tot het uitbrengen van een stem door de gemachtigde door de volmachtgever worden ingetrokken.

Een kiezer mag niet meer dan twee machtigen per verkiezing aannemen.

Nadere informatie kunt u verkrijgen bij het Team verkiezingen van de gemeente Woensdrecht.

Hoogerheide, 27 januari 2023

De burgemeester voornoemd,

Drs. J.J.C. Adriaansen