De burgemeester van Woensdrecht maakt bekend dat het bij de verkiezing van de leden van Provinciale Staten van Noord-Brabant, die van de leden van het algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta en van de leden van waterschap De Scheldestromen op woensdag 15 maart 2023 een kiezer toegestaan is zijn stem uit te brengen in een andere gemeente met een kiezerspas. Daarbij gelden de volgende bepalingen.

A. SCHRIFTELIJK VERZOEK

  • 1. Bij het gemeentehuis zijn kosteloos verkrijgbaar formulieren voor verzoekschriften om in een andere gemeente met een kiezerspas aan de stemming te mogen deelnemen. Het formulier is ook opgenomen op de website.
  • 2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op 10 maart 2023, door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij op de dag van de kandidaatstelling (30 januari 2023) als kiezer is geregistreerd.
  • 3. Het verzoek wordt niet ingewilligd indien aan de verzoeker is toegestaan bij volmacht te stemmen.
  • 4. Bij inwilliging van het verzoek wordt de beslissing gesteld op de stempas, die daardoor wordt omgezet in een kiezerspas.

B. MONDELING VERZOEK

  • 1. Na ontvangst van zijn stempas kan de kiezer ook, in plaats van een schriftelijk verzoek te doen, zich ook met zijn stempas melden op het gemeentehuis, waar hij op de dag van de kandidaatstelling (30 januari 2023) als kiezer is geregistreerd. Dit omzetten naar een kiezerspas kan tot uiterlijk 14 maart 2023, 12:00 uur.

Een kiezer, die in het bezit is van een kiezerspas, kan zich ter uitoefening van zijn kiesrecht aanmelden in elk stembureau binnen de provincie. Voor de verkiezingen van het waterschap geldt dat er gestemd kan worden met de kiezerspas in elk stembureau dat binnen de grenzen van waterschap Brabantse Delta of waterschap De Scheldestromen ligt.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het Team verkiezingen van de gemeente Woensdrecht.

Hoogerheide, 27 januari 2023

De burgemeester voornoemd,

Drs. J.J.C. Adriaansen