Vrijwilligersverzekering

Nederland telt ruim vier miljoen vrijwilligers. Helaas zijn vrijwilligers lang niet altijd voldoende verzekerd. De gemeente Woensdrecht heeft twee verzekeringspakketten afgesloten, die de risico’s van het vrijwilligerswerk zo goed mogelijk afdekken. De gemeente beoogt hiermee het maatschappelijk belang van het goede vrijwilligerswerk te benadrukken en de participatie van vrijwilligers te stimuleren.

Let wel: De vrijwilligersverzekering is bedoeld als aanvulling, niet als vervanging! Voor alle verzekeringen (behalve de Ongevallenverzekering) geldt: deze verzekeringen zijn alleen van kracht voor zover de schade niet is gedekt door een andere verzekering al dan niet van oudere datum. De verzekering dekt de vrijwilliger ook enkel tijdens de uitoefening van het vrijwilligerswerk. Het blijft dus voor iedere vereniging/stichting belangrijk een eigen aansprakelijkheidsverzekering te behouden.

Voor wie?

Voor iedere vrijwilliger die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend. Alle vrijwilligers zijn verzekerd:

  • ongeacht hun leeftijd;
  • ook bij eenmalige activiteiten.

De algemene regel luidt, dat vrijwilligers uit een verzekerde gemeente, die vrijwilligerswerk gaan doen in een andere gemeente, zijn verzekerd op de polis van de woongemeente. In die gevallen waarin de andere gemeente ook verzekerd is voor de vrijwilligersactiviteiten, of de organisatie waarvoor de activiteiten worden verricht een eigen vrijwilligersverzekering heeft, zal de vrijwilliger via de 'werkgemeente' of de vrijwilligersorganisatie verzekerd zijn. Aldus is een vrijwilliger uit de gemeente Woensdrecht altijd verzekerd!

Uitgezonderd

Uitgesloten van dekking voor deze verzekeringen zijn de vrijwillige brandweer en de vrijwillige politie. Dit vloeit voort uit de speciaal voor hen getroffen rechtspositie-regelingen.

Mantelzorgers

Mantelzorgers zijn geen vrijwilligers in de zin van de polis. Ze zijn toch meeverzekerd op het onderdeel Ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering vanwege de bijzondere maatschappelijke positie in onze samenleving. De mantelzorger kan binnen de VNG vrijwilligersverzekering echter geen aanspraak maken op verkeersaansprakelijkheid voor rechtspersonen.

Maatschappelijke stagiair(e)s

Sinds 1 januari 2011 is de maatschappelijke stage voor jongeren verplicht. Het doel van een maatschappelijke stage is om jongeren kennis te laten maken met vrijwilligerswerk. Maatschappelijke stagiairs worden dikwijls gezien als 'Vrijwilligers van de toekomst'. Vandaar dat de maatschappelijke stagiairs meeverzekerd zijn op de VNG Vrijwilligerspolis.

Verzekeringspakket

De gemeente Woensdrecht heeft voor haar vrijwilligers de VNG Vrijwilligerspolis afgesloten. De VNG Vrijwilligerszekering verzekert risico’s die direct verband houden met de vrijwilliger en het werk dat gedaan wordt. De polis biedt dekking op de onderdelen:

  • aansprakelijkheid voor vrijwilligers;
  • ongevallenverzekering voor vrijwilligers;
  • eigendommenverzekering voor vrijwilligers;
  • bestuurdersaansprakelijkheid voor vrijwilligers;
  • rechtsbijstand voor vrijwilligers;
  • aansprakelijkheidsverzekering voor rechtspersonen;
  • verkeersaansprakelijkheid voor rechtspersonen (dit geldt niet voor mantelzorgers!)

Eenvoudig, gemakkelijk en zonder registratie

Deze verzekeringspakketten bieden een zeer ruime dekking. Een bijkomend voordeel is dat er geen administratie of registratie van de vrijwilligers nodig is. Dus iedere vrijwilliger, actief in de gemeente of actief voor een organisatie uit de gemeente, is tijdens de uitoefening van het vrijwilligerswerk verzekerd!

Verzekeringsoverzicht VNG Vrijwilligersverzekering

Schade…en dan?

De vrijwilliger of rechtspersoon downloadt het schade aangifteformulier. Vervolgens kan de claim naar de gemeente, worden doorgestuurd (zie de informatie op het schadeformulier). De gemeente zendt de claim vervolgens digitaal door naar de verzekeraar.
Ook kan de vrijwilliger of rechtspersoon een schadeformulier aanvragen en terug inleveren bij de centrale balie in het gemeentehuis te Hoogerheide. Ontvangen schadeformulieren worden verzonden aan Centraal Beheer Achmea.

Schade aangifteformulier

De schade wordt rechtstreeks door Centraal Beheer met de benadeelde afgewikkeld en de gemeente krijgt vervolgens bericht hoe de claim door Centraal Beheer is afgehandeld. In geval van vragen over de verzekering dient de vrijwilliger contact op te nemen met Centraal Beheer Achmea.
Als er sprake is van een eigen risico, zal dit door Centraal Beheer Achmea rechtstreeks met de vrijwilliger/rechtspersoon worden afgewikkeld.

Vereenvoudiging schadeafhandeling

De afhandeling van de schade is voor de vrijwilligers en hun organisaties eenvoudig gehouden.
Nadat de schadeclaim is ingediend gaat Centraal Beheer Achmea na of er eventueel op de eigen verzekering van de vrijwilliger een schadevergoeding is te verkrijgen. Als dat zo is, zendt de verzekeringsmaatschappij de claim door naar de andere verzekeraar om af te handelen, terwijl de vrijwilliger/organisatie over deze doorzending wordt geïnformeerd.

Mocht de claim niet te verhalen zijn bij de andere verzekeraar, dan neemt Centraal Beheer Achmea de claim 'gewoon' in behandeling.

Vragen over de vrijwilligerspolis en schademelding

Voor vragen over de vrijwilligerspolis dient u rechtstreeks contact op te nemen met de medewerkers van Centraal Beheer Achmea te bereiken onder telefoonnummer 055 – 5798164.
Voor vragen die uitsluitend betrekking hebben op de wijze van indienen van een schadeclaim kunt u contact opnemen met gemeente Woensdrecht, telefoonnummer 140164 of per mail gemeente@woensdrecht.nl dan wel met de medewerk(st)ers van de centrale balie in het gemeentehuis te Hoogerheide.

Veelgestelde vragen

Welke vrijwilligers van de gemeente zijn verzekerd?

Alle vrijwilligers die in enig organisatorisch verband, onverplicht en onbetaald werkzaamheden verrichten ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend. Vrijwillige brandweerlieden en vrijwillige politiemedewerkers zijn uitgesloten van deze verzekeringen. Dit vloeit voort uit de speciaal voor hen getroffen rechtspositieregelingen.

Wat wordt er met ‘enig organisatorisch verband’ bedoeld?

Hiermee wordt bedoeld dat het vrijwilligerswerk vanuit een collectief plaats dient te vinden. In veel gevallen wordt vrijwilligerswerk vanuit een vereniging of stichting (rechtspersonen) gedaan. Maar ook bijvoorbeeld een buurtpreventieteam waarbij een aantal betrokken inwoners de handen ineen slaan en afspraken maken om de sociale controle en leefbaarheid in een buurt te verhogen, is een voorbeeld van een organiserend verband.

Wat zijn ‘incidenteel grensoverschrijdende’ vrijwilligersactiviteiten?

Denkt u hierbij aan vrijwilligers die kinderen begeleiden bij een sporttoernooi in België.

Moet de vrijwilliger zich aanmelden voor de verzekering?

Nee, er is geen registratie van vrijwilligers nodig. Alle vrijwilligers binnen de gemeente zijn verzekerd.

Mag een vrijwilliger een vergoeding krijgen voor zijn werkzaamheden?

Ja, dat mag. Zolang de vergoeding binnen de grenzen blijft die de Belastingdienst hiervoor hanteert.

Zijn mantelzorgers ook vrijwilligers?

Nee, mantelzorgers worden niet beschouwd als vrijwilliger. Dit hangt samen met de persoonlijke relatie die mantelzorgers hebben met degene die zij verzorgen bij aanvang van de zorgverlening.

Klopt het dat er voor de mantelzorgers een passende dekking is geregeld?

Ja, dat klopt. Door vragen vanuit diverse gemeenten hebben Centraal Beheer Achmea en VNG Verzekeringen besloten om de mantelzorgers, binnen het kader van de VNG Vrijwilligerspolis, een passende dekking te geven. Mantelzorgers zijn nu meeverzekerd op de Ongevallen- en Persoonlijke Eigendommenverzekering voor Vrijwilligers. De aansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers uit de BasisPolis en de onderdelen van de VNG Vrijwilligers PlusPolis zijn voor de mantelzorger niet van toepassing. Wij vertrouwen erop hiermee ook voor de mantelzorgers een uitstekende oplossing te bieden, die in overeenstemming is met hun bijzondere maatschappelijke positie.

Ben ik verzekerd als vrijwilliger bij mijn voetbalvereniging?

U bent verzekerd tijdens de uitoefening van het vrijwilligerswerk (bijvoorbeeld tijdens het fluiten van een voetbalwedstrijd bij jeugd). Op het moment dat u deelneemt als speler aan een voetbalwedstrijd, doet u dat weliswaar vrijwillig, echter dit is geen vrijwilligerswerk in de zin van de VNG Vrijwilligerspolis. Als u lid bent van een voetbalvereniging, bent u niet per definitie ook vrijwilliger. U bent dus verzekerd als u daadwerkelijk vrijwilligerswerk verricht.

Kan mijn organisatie haar aansprakelijkheidsverzekering opzeggen?

Opzeggen van de aansprakelijkheidsverzekering is niet verstandig, omdat een vereniging/stichting ook het risico loopt aangesproken te worden voor gebeurtenissen die niet direct het gevolg zijn van of verband hebben met vrijwilligerswerk. Denkt u bijvoorbeeld aan de aansprakelijkheid voor het gebouw/kantine (dakpan die op het hoofd van een bezoeker valt), of een bezoeker van de kantine die van de (defecte) barkruk valt. Of de werkgeversaansprakelijkheid van de organisatie voor haar vaste personeel. Verder heeft een vereniging naast vrijwilligers ook leden. Als een lid schade toebrengt aan een derde kan de vereniging ook aangesproken worden. Uitgangspunt van de VNG Vrijwilligerspolis is dat de vrijwilliger bij schade niet 'in de kou komt te staan'. De VNG Vrijwilligerspolis is juist bedoeld als aanvulling, niet als vervanging.

Valt een Vereniging van Eigenaren ook onder de dekking van de VNG Vrijwilligerspolis?

Nee. Als VvE behartig je de belangen van de eigenaren van bijvoorbeeld een appartementencomplex. Hierbij wordt dan ook geen maatschappelijk belang gediend. Immers, een bestuurder van de VvE heeft meestal uit persoonlijke motieven een bestuursfunctie aanvaard (bijvoorbeeld een inwoner van het complex).

Voor wie geldt de Persoonlijke Eigendommenverzekering?

De Persoonlijke Eigendommenverzekering geldt voor vrijwilligers, die tijdens de feitelijke uitoefening van het vrijwilligerswerk schade oplopen aan hun persoonlijke eigendommen. Denkt u bijvoorbeeld aan de vrijwillige scheidsrechter die tijdens een voetbalwedstrijd van de F-pupillen een bal tegen zijn hoofd krijgt, waardoor zijn bril stuk raakt.