Bestemmingsplan

Komst Omgevingswet

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Deze wet bundelt tientallen wetten en regels in één nieuwe wet. De komst van de Omgevingswet heeft gevolgen voor bestemmingsplanprocedures.

Voor een ruimtelijke ontwikkeling waarvoor een bestemmingsplanprocedure nodig is, kan er alleen nog een bestemmingsplan in procedure worden gebracht als het ontwerp plan ter inzage leggen lukt vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 jamuari 2024. Voor deze datum is de Wet ruimtelijke ordening namelijk nog van toepassing.

Ruimtelijke ontwikkelingen en bestemmingsplanprocedures

De voorbereiding van een bestemmingsplan, de daarbij behorende besluitvorming en de bestemmingsplanprocedure vragen de nodige tijd. Daarom is het vanaf 15 september 2023 niet meer mogelijk te starten met het voorbereiden van nieuwe bestemmingsplannen, omdat het niet meer haalbaar is om het ontwerp vóór 31 december 2023 ter inzage te leggen.

Heeft u een ruimtelijk initiatief, dan kunt u contact opnemen met de gemeente. Wij nodigen u uit voor een intakegesprek.

Wilt u meer weten over wat de Omgevingswet met zich meebrengt? Kijk dan op Aan de slag met de Omgevingswet.nl(externe link).

Actuele bestemmingsplannen

Bekijk de bestemmingsplannen die nu ter inzage liggen.

Momenteel ter inzage

Getekend huisje met een vergrootglas