Privacyverklaring

Bij de gemeente Woensdrecht vinden wij uw privacy belangrijk. Wij gaan veilig en zorgvuldig met persoonsgegevens om. Daar kunt u op vertrouwen.

De belangrijkste wettelijke regels voor het gebruik van persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (oftewel: de AVG). Ter uitwerking van die wettelijke regels is er in de gemeente Woensdrecht een Privacybeleid vastgesteld.

Voor de Wet politiegegevens is er seperaat beleid opgesteld en is er een aparte privacyverklaring opgesteld. Ook voor het gebruik van bodycams door onze boa's is er een aparte privacyverklaring opgesteld.

In dit overzicht is samengevat hoe de gemeente Woensdrecht de privacy waarborgt, beschermt en handhaaft.

In deze privacyverklaring leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en wat uw privacyrechten zijn. Omdat de wettelijke regels kunnen wijzigen, kan ook de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens veranderen. Daarom kan ook deze privacyverklaring worden aangepast. Wij raden u wat dat betreft aan om deze pagina regelmatig te bekijken.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect iets over u vertellen. Denk aan uw naam, uw telefoonnummer of uw e-mailadres. Maar ook het IP-adres van uw computer, of gegevens over uw inkomen of gezondheid. U deelt persoonsgegevens als u bijvoorbeeld contact met ons heeft of cliënt bij ons bent.

Waarvoor gebruiken we persoonsgegevens?

Binnen de gemeente werken we veel met persoonsgegevens van burgers en medewerkers. We verzamelen en gebruiken (dat noemen we verwerken) persoonsgegevens voor allerlei activiteiten. Meestal om onze wettelijke taak als gemeente uit te voeren of om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, maar ook om overeenkomsten uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan:

 • het afgeven van een paspoort of rijbewijs;
 • het toesturen van een stempas voor de gemeenteraadsverkiezingen;
 • het verlenen van een vergunning;
 • het toekennen van een Wmo-voorziening;
 • het behandelen van een melding over de openbare ruimte;
 • het versturen van een factuur;
 • het verkopen van groenstroken;
 • het opvolgen van een terugbelafspraak.

Soms vragen we u om toestemming om uw persoonsgegevens te gebruiken. Maar meestal is dat niet nodig omdat we als gemeente veelal persoonsgegevens verwerken om te voldoen aan onze wettelijke taken en verplichtingen. We verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor we ze verzameld hebben. Wanneer wij op basis van uw toestemming uw gegevens verwerken, heeft u te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken.

Welke persoonsgegevens verwerkt de gemeente?

De gemeente verwerkt persoonsgegevens voor het uitvoeren van haar wettelijke verplichtingen en publiekrechtelijke taken. Wij verwerken onder andere de volgende gegevens:

 1. burgerservicenummer (BSN)
 2. geslacht
 3. voorletter(s)
 4. tussenvoegsel(s)
 5. achternaam
 6. adresgegevens
 7. telefoonnummer
 8. e-mailadres
 9. geboortedatum
 10. bankrekeningnummer/IBAN
 11. financiële gegevens
 12. burgerlijke staat (samenstelling gezin)

Deze persoonsgegevens ontvangen wij direct van uzelf – bijvoorbeeld omdat u een aanvraag indient of gebruik maakt van het contactformulier op onze website – of van organisaties en bedrijven die wettelijk verplicht zijn om persoonsgegevens aan de gemeente te verstrekken.

De gemeente verwerkt soms ook bijzondere persoonsgegevens:

 1. medische gegevens: deze gegevens heeft de gemeente nodig voor de beoordeling van een aanvraag van een Wmo-voorziening of gehandicaptenparkeerkaart;
 2. strafrechtelijk verleden: deze gegevens heeft de gemeente nodig wanneer u een exploitatievergunning aanvraagt.

Deze bijzondere persoonsgegevens worden extra beschermd en gebruiken we alleen als de wet dit toestaat of u daarvoor uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.

Gegevens delen met anderen?

Uw persoonsgegevens delen wij niet zomaar met andere partijen. Wij delen uw persoonsgegevens wel met een andere partij als dat nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of om een overeenkomst met u uit te kunnen voeren. Dit kunnen overheidsinstanties zijn, maar soms ook private partijen. Denkt u bijvoorbeeld aan de politie, de Belastingdienst of Veilig Thuis. Deze partijen zijn dan zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop zij met uw persoonsgegevens omgaan. 

Soms delen wij u gegevens met uw toestemming, bijvoorbeeld met een onderzoeksbureau nadat u heeft aangegeven bereid te zijn om deel te nemen aan een onderzoek dat in opdracht van de gemeente wordt uitgevoerd.

Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een (verwerkers)overeenkomst. Op die manier zorgen wij ervoor dat ook die partijen minimaal het door de gemeente gehanteerde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens hanteren.

Maatregelen

De gemeente neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn opgenomen in ons Informatiebeveiligingsbeleid en voldoen aan de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de zogenaamde ‘Baseline Informatiebeveiligingsbeleid Overheid (BIO)’. Onze informatbeveiligingsfunctionaris (CISO) ziet daarop toe.

Bewaartermijnen

De gemeente bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw persoonsgegevens zijn verzameld. De gemeente houdt zich daarbij aan de wettelijke bewaartermijnen.

Wat zijn uw privacyrechten?

Omdat uw persoonsgegevens worden verwerkt, hebt u een aantal privacyrechten:

Recht op inzage

het recht om de persoonsgegevens die de gemeente van u verwerkt in te zien;

Recht op rectificatie

het recht om de persoonsgegevens die de gemeente van u verwerkt te laten aanpassen of aanvullen;

Recht op beperking van de verwerking

het recht om het gebruik van uw persoonsgegevens in bepaalde gevallen te laten beperken;

Recht op vergetelheid (gegevenswissing)

het recht om in een aantal gevallen uw gegevens te laten verwijderen;

Recht van dataportabiliteit

het recht om in een aantal gevallen uw persoonsgegevens over te laten dragen (naar uzelf of naar een andere organisatie);

Recht van bezwaar

het recht om bezwaar te maken tegen een gegevensverwerking.

Hoe maakt u gebruik van uw privacyrechten?

Als u gebruik wilt maken van deze rechten, dan kun u een verzoek indienen. De gemeente zal in ieder geval binnen een maand reageren op uw verzoek.

U kunt uw schriftelijk verzoek sturen aan:

Gemeente Woensdrecht

t.a.v. de Privacyofficer

Postbus 24

4630 AA Hoogerheide

of per e-mail naar gemeente@woensdrecht.nl.

Om u te helpen bij het uitoefenen van uw privacyrechten, heeft de Autoriteit Persoonsgegevens een aantal voorbeeldbrieven gemaakt. Deze kunt u als voorbeeld voor uw verzoek gebruiken.

Wilt u gebruik maken van uw recht op inzage? Dan kunt u uw verzoek ook via een digitaal formulier indienen.

Identificatie

Om te voorkomen dat een andere persoon dan uzelf wordt geïnformeerd over (de verwerking van) uw persoonsgegevens controleert de gemeente de identiteit van de verzoeker (identificatie). De gemeente is hiertoe ook wettelijk verplicht.

Dient u uw verzoek schriftelijk of per e-mail in? Hou er dan rekening mee dat u ofwel naar het gemeentehuis moet komen om uw identiteitsbewijs te laten zien (legitimatie) óf dat u wordt gevraagd een gelegaliseerde (en desgewenst deels geanonimiseerde) kopie van uw identiteitsbewijs toe te sturen. U kunt dat eventueel ook gelijk met uw verzoek meesturen.

Heeft u met gebruikmaking van het digitale formulier een verzoek om inzage ingediend? Dan is verdere identificatie niet nodig, want dat heeft dan via gebruikmaking van de DigiD al automatisch plaatsgevonden.

Geautomatiseerde besluitvorming

De gemeente Woensdrecht maakt géén gebruik van geautomatiseerde besluitvorming. Dit wil zeggen dat er geen besluiten worden genomen zonder menselijke tussenkomst.

Vragen over privacy? Of niet tevreden met hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan?

Heeft u een vraag over privacy of hoe we met persoonsgegevens omgaan? Of vindt u dat we onzorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens of deze ten onrechte verwerken? Neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming (ook wel FG genoemd).

Binnen de gemeentelijke organisatie treedt de Functionaris Gegevensbescherming op als adviseur en toezichthouder op het gebied van het gebruik en de bescherming van persoonsgegevens. In de gemeente Woensdrecht wordt de functie van Functionaris Gegevensbescherming uitgevoerd door twee personen, te weten de heren Paul Muller en Dries Wiersma.

Als u vragen en/of klachten heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met één van deze functionarissen. U kunt hen bereiken via telefoonnummer 140164 of via het algemene mailadres gemeente@woensdrecht.nl

Als u daarna nog niet tevreden bent kunt u een klacht indienen bij de wettelijke toezichthouder op het gebruik van persoonsgegevens, de Autoriteit Persoonsgegevens. In dat geval verwijzen wij u naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Maakt de gemeentelijke website gebruik van cookies?

Ja, wij maken gebruik van cookies. De cookies zijn nodig om onze website zo goed mogelijk te laten functioneren.

Lees voor meer informatie onze cookieverklaring.

Infographic privacybeleid gemeente Woensdrecht

Beveiliging

Wij vinden de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Toch kan het voorkomen dat er een zwakke plek in onze beveiliging zit. Wij werken graag met u samen. Zo kunnen wij onze klanten en systemen beter beschermen.

Vindt u een zwakke plek in onze beveiliging? Meld dit dan zo snel mogelijk bij ons.