Wat is het?

De gemeente moet jeugdhulp geven aan kinderen en ouders die dit nodig hebben. Denk aan problemen bij het opgroeien of opvoeden. 

Wat moet ik doen?

U kunt contact met ons opnemen via telefoonnummer 140164 keuze 1.

Waar kan het Team Jeugd mij bij helpen?

U kunt bij ons terecht met al uw vragen over opvoeden, opgroeien en de gezondheid van uw kind of kinderen. Gewoon, omdat dit niet altijd vanzelf gaat. Onze medewerkers luisteren, geven advies en zoeken samen met u naar een oplossing.

Dat kan ondersteuning zijn voor uw kind. Bijvoorbeeld via een training op het gebied van sociale vaardigheden of omgaan met een scheiding. Of voor uw gezin om er samen voor te zorgen dat het beter gaat. Is er meer hulp nodig, dan helpen we om de weg naar de juiste hulp te vinden.

Wat doet de gemeente voor mij?

Volgens de Jeugdwet is de gemeente verantwoordelijk voor bijna alle ondersteuning en zorg voor jongeren van 0 tot 18 jaar. Daarom hebben we medewerkers in dienst, jeugdprofessionals, die samen het Team Jeugd vormen. Zolang uw kind jeugdhulp ontvangt, blijft een jeugdprofessional uw vaste aanspreekpunt. Als uw zoon of dochter 18 wordt, kijken we hoe de ondersteuning door kan blijven lopen.

Het Team Jeugd van de gemeente werkt samen met andere organisaties die iets voor jongeren kunnen betekenen. Denk hierbij aan de huisarts, de jeugdarts, de jeugdverpleegkundige, de leerplichtambtenaar, scholen, de wijkagent en medewerkers van maatschappelijke ondersteuning (WMO), maatschappelijk werk en Brede Welzijnsinstelling Woensdrecht (BWI).

Team Jeugd zorgt ook voor een verwijzing naar specialistische hulp als dat nodig is, zoals de GGZ of gesloten jeugdhulp. En coördineert maatregelen die door de rechter worden opgelegd, zoals bij mishandeling of jeugdreclassering (denk bijvoorbeeld aan HALT).

Wie bepaalt welke hulp mijn kind krijgt?

Een jeugdprofessional van Team Jeugd luistert naar u en uw kind(eren) om te horen waar u tegenaan loopt. Samen kijken we eerst of er in uw eigen omgeving oplossingen zijn. Als dit niet zo is, kan de jeugdprofessionals ondersteuning en begeleiding bieden in uw gezin. Of er wordt bekeken welke zorg het best passend is, als uw hulpvraag op meerdere gebieden zit. Het doel is dat uw gezin zoveel mogelijk door één professional ondersteund wordt. Daarom maken we één plan voor alle vragen. Daarbij staat voorop dat u en uw kind(eren) zoveel mogelijk zelf aan zet zijn en blijven.

Welke gevolgen heeft de hulp voor mijn gezin?

U kunt voor alle vragen over opvoeden, opgroeien en de gezondheid van uw kind zonder kosten terecht bij het Team Jeugd. Blijkt uit het gesprek met de jeugdprofessional dat er hulp en ondersteuning nodig is, dan betaalt de gemeente dat. Wij verwachten wel de volledige medewerking van alle betrokkenen. De afspraken leggen we vast in een gezinsplan.

Het belang van het kind staat voor het Team Jeugd voorop. In het geval van een scheiding helpt de jeugdprofessional bijvoorbeeld het kind om hiermee om te leren gaan. Beide ouders kunnen terecht voor advies rondom vragen en zaken die van belang zijn voor het kind en het contact met het kind. We bemiddelen niet bij eventuele problemen tussen (ex)-partners. Daarvoor verwijzen we naar collega’s van maatschappelijk werk of adviseren wij ouders om mediation in te zetten.


Hoe ver kan de hulp van Team Jeugd gaan?

Zijn de omstandigheden zo, dat de veiligheid van het kind in het gedrang is, dan kan de jeugdprofessional - in overleg met u als ouders - ondersteuning vragen van instanties als de jeugdbescherming, Veilig Thuis of de Raad voor de Kinderbescherming. Zorgen over de veiligheid van uw kind worden altijd met u besproken. Blijkt dat uw kind niet in een veilige omgeving kan opgroeien, dan is het Team Jeugd één van de partijen die een advies uitbrengt. Een kind wordt nooit zomaar uit huis geplaatst of van u afgepakt. Over dit soort ingrijpende maatregelen kan alleen een kinderrechter besluiten. Die weegt de belangen en bepaalt wat er moet gebeuren.

Ik ben het niet eens met de werkwijze of een beslissing van het Team Jeugd. Kan ik dit ergens melden?

Als u niet tevreden bent over onze dienstverlening of het niet eens bent met de manier waarop wij werken, dan willen we dat zeker van u horen. Alleen dan kunnen we werken aan een oplossing. De jeugdprofessional is uw aanspreekpunt en de persoon met wie u dit kunt bespreken. Doet u dit liever niet, dan kunt u terecht bij de kwaliteitsmedewerker van het Team Jeugd, via telefoonnummer 14 0164 (daarna optie 1). Komt u er met de jeugdprofessional of met de kwaliteitsmedewerker samen niet uit, dan kunt u een klacht indienen. Op onze website www.woensdrecht.nl onder ‘klachten of bezwaren in het kader van de Jeugdwet’ vindt u hier meer informatie over.

Meer informatie?

Op rijksoverheid.nl informeren ministeries u over wetten en regels van het Rijk.

GGD West-Brabant: de GGD bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van iedereen, met speciale aandacht voor risicogroepen. Kijk op ggdwestbrabant.nl.

Op de website Opvoeden.nl vindt u betrouwbare adviezen en tips over opvoeden en opgroeien.

Het Nederlands Jeugdinstituut is de kennisnetwerkorganisatie voor jeugd- en opvoedingsvraagstukken. Kijk op www.nji.nl(externe link).

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Kijk op veiligthuis.nl.

Meldpunt crisiszorg: voor hulp bij crisissituaties kunt u 24 uur per dag, 7 dagen in de week bellen naar 0800-5099. Of kijk op www.meldpuntcrisiszorgwestbrabant.nl.

Hoe werkt het?

De gemeente kan u of uw kind algemene hulp bieden. Deze algemene hulp kunt u direct krijgen. De gemeente kan u of uw kind ook specifieke hulp bieden. Voor specifieke hulp moet u een aanvraag doen met het formulier dat u van de gemeente krijgt.

De gemeente biedt de volgende vormen van jeugdhulp: 

Persoonlijke verzorging

Voor kinderen tot 18 jaar die zichzelf niet of onvoldoende kunnen verzorgen. Bijvoorbeeld bij het:

 • wassen, tandenpoetsen en scheren;
 • aan- en uitkleden of het aanbrengen van prothesen;
 • eten en drinken of medicijnen innemen;
 • naar het toilet gaan (aanleggen van een urinaal, verwisselen van incontinentiemateriaal);
 • wisselen van lighouding of zithouding.

Iemand anders doet dit dan voor ze. Waar mogelijk leert uw kind om dit zelf te doen.

Begeleiding

Voor kinderen tot 18 jaar die niet of onvoldoende met hun beperking of aandoening kunnen omgaan. Het doel is dat uw kind met individuele of groepsbegeleiding zoveel mogelijk zelfstandig wordt. De begeleiding kan zich ook richten op de andere gezinsleden. Of op het dagelijks reizen naar de dagbesteding. Begeleiding is vaak onderdeel van een pakket aan jeugdhulp.

Verblijf in een instelling

Voor kinderen tot 18 jaar met een beperking, aandoening of stoornis. De gemeente regelt tijdelijke hulp en zorg in een instelling. De instelling is een beschermde woonomgeving waar altijd begeleiding is. 

Voorwaarden begeleiding of verblijf in een instelling

Uw kind kan in aanmerking komen voor begeleiding of verblijf in een instelling wanneer er sprake is van:

 • problemen bij opgroeien of opvoeden
 • een (licht) verstandelijke beperking
 • een zintuiglijke beperking (zoals doof- of blindheid)
 • een lichamelijke beperking
 • een somatische aandoening (zoals een chronische ziekte)
 • een psychische aandoening of stoornis

Pleegzorg: vrijwillig of via de rechter 

Voor kinderen tot 18 jaar die niet meer thuis kunnen blijven wonen. De gemeente zorgt voor pleegouders waar uw kind gaat wonen. Dit kan ook alleen in weekenden, in vakanties of overdag zijn. De pleegouders verzorgen dan uw kind en voeden uw zoon of dochter op. Uw kind blijft bij de pleegouders zolang dat nodig is. 

 • Bij vrijwillige pleegzorg overlegt u samen met uw kind en hulpverleners of uw kind bij pleegouders gaat wonen.
 • Als de rechter bepaalt dat pleegzorg nodig is, is uw toestemming niet altijd nodig. De rechter bepaalt hoelang uw kind bij de pleegouders blijft.

Hoe lang duurt het?

 • Algemene hulp kunt u meestal direct krijgen.
 • Als u een aanvraag voor specifieke hulp hebt gedaan, ontvangt u zo snel mogelijk bericht of u de hulp krijgt. Dit duurt nooit langer dan 8 weken. 

Nadere informatie

De regels die gelden voor het verstrekken voor een persoonsgebonden budget leest u via deze link:

Beleidsregels persoonsgebonden budget jeugdhulp gemeente Woensdrecht(externe link)