In 2022 wordt de Omgevingswet landelijk ingevoerd. De Omgevingswet bundelt en vereenvoudigt de regels voor ruimtelijke projecten. Hierbij gaat het onder meer om wet- en regelgeving over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. Met behulp van één digitaal loket wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten.

De nieuwe wet zorgt voor een samenhangende aanpak van de leefomgeving, ruimte voor lokaal maatwerk en betere en snellere besluitvorming. Daarnaast wordt participatie bevorderd. Bijvoorbeeld door inwoners en ondernemers zo goed mogelijk te betrekken bij de ontwikkeling van de leefomgeving.

Omgevingsvisie

In de Omgevingswet is vastgelegd dat het Rijk, de provincies en de gemeenten een Omgevingsvisie opstellen. In de Omgevingsvisie beschrijven we wat we echt belangrijk vinden voor de omgeving waarin we wonen, werken en onze vrije tijd doorbrengen. Een belangrijk kader in Woensdrecht vormt de Toekomstvisie 2035.