Per 1 januari 2015 zijn de taken uit de Jeugdwet overgeheveld naar de gemeente. De gemeente heeft als taak voorzieningen te bieden aan kinderen en gezinnen die tijdelijk of voor langere tijd hulp nodig hebben. De gemeente maakt, om deze taak goed te kunnen verrichten, gebruik van zogenaamde jeugdprofessionals die bij de kinderen en gezinnen thuis komen en met hen en de aanbieders van de benodigde zorg, bespreken wat een oplossing zou kunnen zijn voor de geconstateerde problemen. De gemeente gaat er van uit dat dit goed verloopt, maar er zijn gevallen denkbaar dat dit niet het geval is.

Bezwaar/beroep

Als de gemeente een besluit neemt over de door u aangevraagde zorg en u bent het er niet mee eens omdat u bijvoorbeeld een andere vorm van zorg heeft aangevraagd of minder zorg krijgt toegekend dan dat u had gevraagd, dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij de gemeente. Dat kan schriftelijk of via DigiD. U wordt dan in de gelegenheid gesteld uw bezwaar mondeling toe te lichten aan de onafhankelijke Commissie voor de bezwaarschriften waarna een besluit op uw bezwaar wordt genomen. Bent u het er nog niet mee eens dan kunt in beroep bij de rechtbank en eventueel nog in hoger beroep.

Klachten

U of uw kind kunnen ook een klacht indienen als u niet tevreden bent over de gang van zaken rondom uw aanvraag. U vindt bijvoorbeeld dat de jeugdprofessional u niet goed heeft geholpen. U kunt dan schriftelijk een klacht indienen bij de gemeente. Indien u dit lastig vindt, kunt u contact opnemen met de gemeente waarna de klacht in gezamenlijk overleg op schrift kan worden gesteld.
Na ontvangst van uw klacht wordt er contact met u opgenomen om de klacht te bespreken. Als dit gesprek voor u niet voldoende is, wordt uw klacht voorgelegd aan de Klachtencommissie Jeugd. Deze van de gemeente onafhankelijke commissie bestaat uit een aantal leden waaronder juristen, gedragsdeskundigen en jeugdartsen die uw klacht in behandeling nemen, met inachtneming van de privacyregels. De commissie nodigt u uit om uw klacht nader mondeling toe te lichten. Hierna volgt een advies of een besluit op uw klacht.

De gemeente vindt het oordeel van de Klachtencommissie Jeugd belangrijk omdat zij met een onafhankelijke maar deskundige blik het handelen van de gemeente bekijkt. De uitkomsten van de klachtenprocedure worden dan ook door de gemeente zeer serieus genomen en als dat nodig is zal zij maatregelen nemen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van het aanpassen van de procedures, het wijzen van de jeugdprofessionals op hun handelen of door in overleg te gaan met de jeugdzorgaanbieders. De Klachtencommissie Jeugd werkt overigens ook voor andere gemeenten in West-Brabant.

Bekijk de klachtenregeling Jeugd van de gemeente Woensdrecht op overheid.nl.