De verschillende overheden hebben elk hun eigen taak in het waterbeheer: rijk, waterschappen en provincie werken samen met de gemeenten aan schoon en veilig water.

Rijk

Het rijk maakt het waterbeleid op hoofdlijnen. Het Rijk is verantwoordelijk voor het operationele beheer van de zogenaamde Rijkswateren (grote rivieren en de meest kanalen). Dit beheer is onder gebracht bij Rijkswaterstaat.

Provincie

De provincie Noord-Brabant is verantwoordelijk voor de vergunningverlening van grote grondwateronttrekkingen en voor ontheffingen voor infiltratie van water in de grondwaterbeschermingsgebieden.

Meer informatie over het thema water en het waterbeleid vindt u op de website van de provincie.

Waterschap

De gemeente ligt in het beheersgebied van waterschap Brabantse Delta. Het waterschap beheert en onderhoudt de watergangen en de dijken. Ook zorgt zij voor het zuiveren van het afvalwater en een goede kwaliteit van het oppervlaktewater. Tot slot regelt het de vergunningen voor de kleinere grondwateronttrekkingen.

Meer informatie van de taken van het waterschap en over waterschapsprojecten bij u in de buurt vindt u op de website van het waterschap.

Gemeente

De gemeente is verantwoordelijk voor de inzameling en het transport van afvalwater dat afkomstig is van huizen en bedrijven. Huiseigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor de aansluiting op het riool. Vanaf dit aansluitpunt neemt de gemeente de verantwoordelijkheid over. De gemeente is ook verantwoordelijk voor de zorg voor het overtollige hemelwater (regenwater) en grondwater in openbaar gebied.

De gemeente is het eerste aanspreekpunt voor de burger bij grondwaterproblemen. De verantwoordelijkheid van de gemeente op het gebied van afval-, hemel- en grondwater staat beschreven in het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). De werkzaamheden die de gemeente uitvoert worden betaald uit de rioolheffing(en).

Drinkwaterbedrijf

Drinkwater is gezuiverd grondwater of water uit de grote rivieren. Dit water waar wij van drinken, en dat wij gebruiken om mee te koken en in te baden wordt in het grootste gedeelte van Noord-Brabant geleverd door Brabant Water. Het drinkwaterbedrijf wint, zuivert, transporteert en levert drink –en industriewater van hoge kwaliteit. 

In de gemeente Woensdrecht wordt het drinkwater geleverd door Evides.