Schoon water en bescherming tegen wateroverlast en overstromingen kost geld. Daarvoor legt zowel de gemeente als het waterschap verschillende waterbelastingen op. Hieronder een overzicht.

Waterschapsheffingen

Het aanleggen, verbeteren, beheren en onderhouden van watersystemen en rioolwaterzuiveringsinstallaties kost veel geld. Aangezien iedereen er belang bij heeft, betaalt iedereen, zowel inwoners als bedrijven, mee aan het werk van het waterschap. Er zijn drie soorten waterschapsheffingen:

Zuiveringsheffing

Alle huishoudens die afvalwater lozen op het riool of via een lokale minizuivering (IBA – Individuele Behandeling van Afvalwater), betalen zuiveringsheffing. Met de opbrengst zorgt het waterschap voor het transport van het afvalwater naar de rioolwaterzuivering en het schoonmaken van dat water op de zuivering.

Verontreinigingsheffing

De verontreinigingsheffing wordt alleen opgelegd aan inwoners en bedrijven die hun afvalwater rechtstreeks lozen op oppervlaktewater (zoals bronneringswater).

Watersysteemheffing

De opbrengsten van de watersysteemheffing gebruikt het waterschap voor het op peil houden van het water in sloten, beken en rivieren en voor de bescherming van West- en Midden-Brabant door het beheer en onderhoud van dijken. De watersysteemheffing wordt opgelegd aan de hoofdbewoner van een woning, de eigenaar van grond en de eigenaar van een woning.

Gemeentelijke waterbelasting / rioolheffing

Voor onderhoud en vervanging van het riool betaalt ieder bedrijf en huishouden rioolbelasting: de rioolheffing(en). De gemeenteraad bepaalt jaarlijks de hoogte van de rioolheffing welke in gemeente Woensdrecht is gerelateerd aan het drinkwaterverbruik. Hierbij is onderscheid is gemaakt tussen ‘kleinverbruikers’ die tot 500 m³  drinkwater verbruiken en ‘grootverbruikers’ die meer dan 500 m³ verbruiken.

De tarieven zijn opgenomen in de jaarlijkse verordening rioolheffing.

Belastingsamenwerking West-Brabant

De gemeente Woensdrecht maakt deel uit van de Belasting samenwerking West-Brabant. Deze organisatie legt voor diverse gemeenten en waterschap Brabantse Delta de lokale belastingen op, waaronder de hierboven aangegeven heffingen. U ontvangt de aanslag voor de gemeentelijke en waterschapsheffingen van de Belastingsamenwerking West-Brabant die ook deze belastingen int.

Meer informatie is te vinden op www.bwbrabant.nl.

Drinkwaterrekening

De rekening van het drinkwaterverbruik betaalt u aan Evides. Kijk hiervoor op www.evides.nl.

Grondwaterheffing

Wanneer u grote hoeveelheden grondwater onttrekt betaalt u een grondwaterheffing aan de provincie.