Burgemeester en wethouders van Woensdrecht maken, ter voldoening aan artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening en de gemeentelijke inspraakverordening bekend dat het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Zr. Marie Adolphinestraat 5, Ossendrecht’ voor een ieder ter inzage ligt. 

Deze herziening houdt verband met de opstelling van bestemmingsplan “Zr. Marie Adolphinestraat 5, Ossendrecht”. De huidige bedrijfswoning zal worden omgezet naar een reguliere woning en de bestemming “Bedrijf” zal worden gewijzigd naar “Wonen”.

Het ontwerp bestemmingsplan ligt voor een ieder ter inzage vanaf 9 november 2022 gedurende een periode van zes weken, bij de Centrale Balie van het gemeentehuis te Hoogerheide tijdens openingstijden. Na afspraak via het algemene telefoonnummer 14 0164 kan het plan ook worden ingezien buiten openingstijden.

Ook is het plan langs elektronische weg te raadplegen. U vindt de documenten op www.woensdrecht.nl/bestemmingsplannen. Tevens is het plan te raadplegen op de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link).

Bekijk de interactieve kaart op ruimtelijkeplannen.nl(externe link).

Rechts naast de kaart vindt u het tabblad "Documenten" die horen bij dit bestemmingsplan.