Participatie

Het doel van de Participatiewet is om meer mensen aan de slag te krijgen in een reguliere baan. De gemeente is er verantwoordelijk voor dat iedereen die kan werken aan de slag gaat, en waar nodig ondersteund wordt.

De gemeente is niet alleen verantwoordelijk voor het verstrekken van uitkeringen, maar heeft ook een verantwoordelijkheid om zoveel mogelijk uitkeringsgerechtigden te re-integreren naar werk of maatschappelijke participatie.

De gemeente Woensdrecht laat deze taken uitvoeren door de volgende uitvoeringsorganisaties:

  • Werkvoorzieningschap WVS-groep
  • Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal
  • Brede Welzijnsinstelling

Verdere informatie

Voor vragen over een uitkering in het kader van de participatiewet en re-integratietrajecten kunt u terecht bij de ISD Brabantse Wal.

Wilt u meer weten over beschut werk dan kunt u een aanvraag indienen bij het UWV.

Voor ondersteuning bij het invullen van formulieren of het verrichten van vrijwilligerswerk kunt u terecht bij de BWI.