Als uw woning of uw bedrijf niet is aangesloten op de riolering dan vraagt u een aansluiting aan bij de gemeente.

 • De gemeente zorgt op kosten van de aanvrager voor de aansluiting tot aan de grens van uw terrein.
 • Op uw eigen terrein moet u zelf zorgen voor de aanleg van de riolering.

Wat moet ik doen?

U vraagt online een rioolaansluiting aan bij de gemeente.

Direct online regelen

Geef daarbij aan:

 • om hoeveel aansluitingen het gaat
 • de soort rioolaansluiting (gescheiden of gecombineerd)

Lukt het online niet? Neem dan contact op met onze servicelijn op 14 0164. Wij sturen u een formulier toe.

Algemene bepalingen voor een rioolaansluiting

Artikel 1:

Voor het aansluiten op de gemeentelijke riolering, dient u een aanvraag in te dienen bij Burgemeester en Wethouders. 

Artikel 2:

B&W kunnen aan het verkrijgen van een aansluiting op het gemeenteriool voorwaarden stellen.

Artikel 3:

 • De werken of leveranties die nodig zijn voor het maken, veranderen, vervangen of herstellen van de aansluiting vanaf de hoofdriolering tot aan de perceelgrens, gebeuren door of namens de gemeente.
 • De kosten van de aansluiting op het gemeenteriool zijn voor rekening van de aanvrager.
 • Nadat de aanvrager heeft ingestemd met de prijsopgave, wordt tot aansluiting over gegaan. Vervolgens worden de verschuldigde kosten in rekening gebracht.
 • Aansluiting gebeurt in overleg met de eigenaar en/of gebruiker.
 • Het verzoek tot aansluiting dient 8 weken voor de aansluitdatum binnen te zijn.
 • Voor elk perceel wordt in principe een afzonderlijke aansluiting op het gemeenteriool aangebracht.
 • Op het perceel van de aanvrager moet zo dicht mogelijk tegen de perceelgrens een ontstoppingsstuk worden aangebracht. De ligging van dit ontstoppingsstuk wordt in overleg bepaald. De put moet gemakkelijk bereikbaar zijn en blijven. De gemeente heeft het recht de put te allen tijde te inspecteren. Eigenaar kan op generlei wijze aanspraak maken op vergoeding, in welke vorm dan ook, van schade als gevolg van de bij inspectie noodzakelijk te verwijderen beplanting, verharding of andere belemmeringen.
 • Het op particulier terrein gelegen gedeelte van de riolering moet alvorens tot aansluiting wordt overgegaan, zijn goedgekeurd. Controle dient door de aanvrager tijdig te worden aangevraagd bij de gemeente Woensdrecht, afdeling Ontwikkeling, Beleid en Beheer.
 • In ieder geval is niet toegestaan:
  * Aansluiting van hemelwaterafvoeren, drainage- of koelwaterafvoeren op drukriolering of op vuilwaterriolering van gescheiden rioolstelsels.
  * Aansluiting van overlopen op septic-tanks. Deze dienen voorafgaande aan de totstandkoming van de aansluiting te worden verwijderd of kortgesloten.

Artikel 4:

 • Herstel van verstoppingen in de aansluitriolen is voor rekening van de eigenaar van het aangesloten perceel.
 • Verstoppingen in het aansluitriool dat gelegen is in de openbare weg, mogen alleen door of namens de gemeente worden hersteld. De kosten hiervan komen ten laste van de eigenaar van het aangesloten perceel.

Op deze website is een speciale themapagina ingericht over

Water en riolering

Waterdruppels