Via de regeling Sociaal Medische Indicatie (SMI) worden de kosten van kinderopvang vergoed als er binnen een gezin sprake is van meervoudige problemen, waarbij het kind baat heeft bij (tijdelijke) kinderopvang.

Vanaf 1 januari 2022 voert de ISD Brabantse Wal de regeling Sociaal Medisch geïndiceerde Kinderopvang (SMI) uit voor de gemeente Woensdrecht.

Doelgroep

Doordat de SMI-kinderopvang niet opgenomen is in de Wet kinderopvang is er geen sprake van een voorliggende voorziening en kunnen ouders met een dergelijke indicatie een vergoeding ontvangen voor de kosten van kinderopvang.

Daarbij kan het zowel gaan om sociaal-medische problemen bij de ouder of zijn/haar partner als bij het kind. Bij sociaal-medische problemen van de ouder of zijn partner moet worden gedacht aan lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen die kinderopvang noodzakelijk maken. Er moet vastgesteld worden dat er een sociaal-medische indicatie aanwezig is.

De ISD bepaalt - eventueel op basis van de adequate deskundigheid van bijvoorbeeld de GGD, GGZ, MEE - of iemand al of niet tot deze doelgroep behoort. Er wordt gekeken naar de omstandigheden van de ouder én indien aanwezig, de partner van de ouder en de omstandigheden van het kind of de kinderen.

Omvang van de vergoeding

Omdat de Wet kinderopvang niet van toepassing is moeten de totale kosten van kinderopvang vergoed worden, rekening houdend met de draagkracht van de ouder en zijn/haar partner en rekening houdende met een eventuele financiële bijdrage te ontvangen van de werkgever van een van de ouders. (Dit laatste is niet verplicht omdat het geen doelgroep in het kader van de Wet kinderopvang betreft, maar behoort wel tot de mogelijkheden).

In de situaties waarin sprake is van een sociaal medische indicatie wordt er van uitgegaan dat in het advies het aantal uren kinderopvang is opgenomen. Dit wordt dan uitgangspunt voor de berekening. 

Vermogen en draagkracht

De Wet kinderopvang kent geen vermogenstoets, alleen een inkomenstoets, die door de belastingdienst wordt uitgevoerd. Als de gemeente ervoor kiest om in deze regeling via subsidieverlening te voorzien, mag ook geen vermogenstoets opgenomen worden. 

Uitgangspunten SMI

De ISD Brabantse Wal voert de regeling uit volgens de uitgangspunten:

  • Aan ouders met een sociaal medische indicatie kan een vergoeding verleend worden voor de kosten van kinderopvang. Over de noodzaak en de omvang van de kinderopvang wordt advies gegeven. 
  • Aanvragen en het contact over de regeling lopen via de afdeling bijzondere bijstand van de ISD.
  • Een aanvraag kan het hele jaar door ingediend worden (voorheen: per kalenderjaar) maar de vergoeding wordt slechts met een terugwerkende kracht van één maand verstrekt. Tijdig aanvragen is dus aan te raden.
  • De vergoeding wordt rechtstreeks overgemaakt aan de betreffende kinderopvangorganisatie op grond van de door de ouders te tekenen machtiging.

Contact

Bij vragen of voor aanvragen kunt u contact opnemen met de afdeling bijzondere bijstand van de ISD Brabantse Wal.

Bel: 14 0164

Man achter laptop