De gemeente Woensdrecht heeft het voornemen om het volgende perceel gemeentegrond te verkopen aan Enexis Netbeheer B.V.:

een gedeelte van de berm gelegen tussen de Oude Stee en de Bunkerbaan te Hoogerheide, ter grootte van circa 19 m2, kadastraal bekend gemeente Woensdrecht, sectie B, nummers 4146 en 4147 (beiden gedeeltelijk).

Het perceel zal worden gebruikt voor de realisatie van een netstation voor openbaar nut.

Naar het oordeel van de gemeente Woensdrecht is desbetreffend nutsbedrijf de enige serieuze gegadigde om bovenvermeld perceel te kopen, omdat:

  • bedoeld perceel in het kader van de klimaatadaptatie niet in aanmerking komt voor verkoop ten behoeve van een woonbestemming (gebruik als tuin);
  • de netbeheerder de wettelijke taak heeft om openbare nutsvoorzieningen te beheren;
  • het zonder medewerking van de gemeente Woensdrecht niet mogelijk is om te voldoen aan de energietransitie welke voorziet in de huidige en toekomstige energievraag.

De gemeente Woensdrecht zal twintig dagen na de datum van deze publicatie overgaan tot het verkopen van bovengenoemd perceel, tenzij voordien door een belanghebbende een kort geding tegen dit voornemen aanhangig is gemaakt bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant.

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot Mieke Maas, medewerker grondzaken, telefoonnummer 140164, email: m.maas@woensdrecht.nl.