Water staat steeds meer in de belangstelling. Door aan de ene kant de toenemende intensiteit van regenbuien met eventueel wateroverlast als gevolg en anderzijds langere periodes van droogte, is een groeiende aandacht voor water waar te nemen.

Ook de kwaliteitsverbetering van het oppervlaktewater springt steeds meer in het oog. Daarnaast blijkt water in de diverse plannen een bindende functie te bieden en vinden partijen elkaar steeds meer en beter door samenwerking aan water.

Handboek voor de watervriendelijke tuin

Klimaatverandering zorgt in Nederland voor heftigere regenval én voor langere periodes met droog en warm weer. Particuliere tuinen hebben een grote rol in het terugdringen van de wateroverlast en hittestress die dit veroorzaakt. Dit Handboek voor de watervriendelijke tuin, is gericht op het informeren, inspireren en activeren van tuincentra en hun bezoekers.

Het handboek is een uitgave van de Vereniging Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling, atelier GROENBLAUW en Tuinbranche Nederland, opgesteld in samenwerking met leden van Tuinbranche Nederland, gemeenten, waterschappen, het natuur- en milieueducatieveld, en anderen.

Mogelijk gemaakt door Stichting RIONED, STOWA, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Tuinbranche Nederland.

Basisrioleringsplan

Een Basisrioleringsplan geeft inzicht in het hydraulisch en milieutechnisch functioneren van het rioolstelsel en kan worden gezien als de technische onderlegger van het (verbreed) gemeentelijk rioleringsplan.

Een basisrioleringsplan geeft inzicht in het hydraulisch en milieutechnisch functioneren van het rioolstelsel van de gemeente Woensdrecht (zowel ondergronds als bovengronds) in de huidige situatie en in de plansituatie. Voor de plansituatie is een pakket van maatregelen gedefinieerd waarbij (ervaren) afvoerknelpunten worden opgelost en waarbij de vuiluitworp (emissie) voldoet aan de door waterschap Brabantse Delta gestelde eisen.

De verbeteringsmaatregelen zijn opgenomen in het Gemeentelijk Rioleringsplan.

Gemeentelijk RioleringsPlan

Op grond van de wet Milieubeheer hebben gemeenten de wettelijke zorgplichten voor afvalwater, hemelwater en grondwater. Daarnaast is in deze wet de planverplichting opgenomen om een (verbreed) Gemeentelijk Rioleringsplan (v-GRP) op te stellen. In het vGRP formuleert de gemeente hoe zij deze watertaken invult en bekostigt.

Op 12 september 2019 heeft de gemeenteraad het nieuwe Gemeentelijk Rioleringsplan voor de periode 2020-2023 vastgesteld. 

Sinds het in werking treden van het Bestuursakkoord Water in 2010 werken we als gemeente Woensdrecht samen met waterschap Brabantse Delta, gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal en Steenbergen en ook de waterbedrijven Brabant Water en Evides binnen het samenwerkingsverband Waterkring West. Dit is één van de vier clusters voor samenwerking aan doelmatig (afval)waterbeheer binnen de SWWB (Samenwerken aan Water in Midden en West Brabant). Door samen op te trekken en kennis te delen kunnen we de waterketen zo optimaal mogelijk inrichten en profiteren van elkaars expertise en capaciteit. Ook na 2020, wanneer het Bestuursakkoord Water afloopt, gaan we door met het sturen op de 3k’s (kwaliteit, kwetsbaarheid, kostenbesparing) en voegen daar een vierde k aan toe. De ‘k’ van klimaatadaptatie.

Het vorig (v)GRP hebben we samen met onze waterpartners opgesteld. Vanwege de positieve ervaringen is besloten om ook voor de planperiode 2020-2023 gezamenlijk een GRP op te stellen en hiervoor een blauwdruk te maken. Het GRP krijgt hiermee een gemeenschappelijke basis met een ´couleur locale´ voor gemeente-specifieke zaken.

Waterkring West

In het Bestuursakkoord Water hebben het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen afgesproken om intensiever met elkaar te gaan samenwerken in het (afval)waterbeheer. Deze samenwerking moet leiden tot kwaliteitsverbetering, vermindering van de kwetsbaarheid en minder (meer) kosten: een doelmatiger aanpak in het (afval)waterbeheer.

Sinds het afsluiten van het Bestuursakkoord Water zijn er door gemeenten en waterschappen landelijk ruim 60 regio’s samengesteld waarin ze samenwerken op het gebied van de (afval-) waterketen en klimaatadaptatie. Waterkring-West is één van deze regio’s en wordt gevormd door de gemeente Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Steenbergen, Woensdrecht, waterschap Brabantse Delta en waterbedrijven Brabant Water en Evides.