Het afgelopen jaar is het aantal bijstandsuitkeringen dat door de Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal (ISD Brabantse Wal) verstrekt wordt in de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht wederom gedaald. 244 mensen konden (opnieuw) aan de slag, waardoor het aantal bijstandsuitkeringen daalde met 5,2%. Dat blijkt uit de cijfers van het jaarverslag over 2022.  

Ron van Toor, directeur van de ISD, licht toe: “Er waren vorig jaar veel vacatures op de arbeidsmarkt. Dit bood ook kansen voor mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt. Zij vonden zelf werk met behulp van bijvoorbeeld sollicitatie-ondersteuning van onze kant. Of we konden een werkplek creëren met extra ondersteuning, begeleiding of in aangepaste omstandigheden, zodat de doelgroep met een (arbeids-)beperking aan het werk kon.”

De bijstand is een laatste vangnet voor mensen die niet meer kunnen voorzien in de noodzakelijke kosten van het levensonderhoud. De ISD Brabantse Wal telde op 1 februari 2023 een aantal van 2280 bijstandsuitkeringen.
Dat zijn 125 uitkeringen minder dan op 1 januari 2022. Omgerekend is dit een afname van 5,2%.

Grensarbeid

Het begeleiden naar werk kan ook over de grens plaatsvinden. Het Grensinformatiepunt (GIP) heeft in 2022 250 casussen in behandeling genomen om mensen met vragen over werken in België verder te helpen.

Wethouder Lars van der Beek (gemeente Woensdrecht): “We willen in onze regio niet dat de grens een barrière is voor werk en studeren. Het GIP helpt mensen op weg om ervoor te zorgen dat mensen goed geïnformeerd zijn over regelingen die in België anders zijn dan in Nederland. We zien dat partners, werkgevers en inwoners zelf het GIP weten te vinden voor advies.”

Ondersteuning

De cijfers laten verder zien dat er in 2022 veel behoefte was aan inkomensondersteuning. Op alle minimaregelingen is er meer uitgegeven dan het jaar daarvoor, al was het aantal aanvragen niet altijd hoger. Dit was wel het geval bij de sociaal culturele bijdrage, die 25% keer meer werd aangevraagd dan het jaar ervoor. Ook is er meer gebruik gemaakt van de collectieve ziektekostenverzekering.

Wethouder Nadir Baali (gemeente Steenbergen) geeft aan: “Het is belangrijk dat mensen weten dat deze regelingen er zijn. Dat er ondersteuning mogelijk is als er in een gezin geen geld is voor een noodzakelijk grote uitgave of om kinderen te laten sporten. Ook als mensen meer dan drie jaar rondom de armoedegrens leven en er geen zicht is op verbetering is er een inkomenstoeslag. In Steenbergen trekken we de grens voor de minimaregelingen zelfs  op tot 130%.” In de maand april zal ieder Steenbergs huishouden hierop worden geattendeerd middels een brief.

Energietoeslag

Opvallend in de cijfers over 2022 is de energietoeslag. De gevolgen van de energiecrisis zijn duidelijk merkbaar.

Wethouder Dominique Hopmans (gemeente Bergen op Zoom) geeft aan: “De eenmalige energietoeslag is op de Brabantse Wal ruim 6900 keer verstrekt. We hebben op de Brabantse Wal besloten om een grotere groep mensen in aanmerking te laten komen voor de energietoeslag in 2022. Er is hard gewerkt om de toeslag ook zo snel mogelijk bij de inwoners te krijgen. Dat kwam bovenop het vele werk dat er al lag bij de ISD. Als bestuurders kijken we dan ook met gepaste trots naar de manier waarop hieraan gewerkt is. Als je dan ook nog ziet dat er een mooi uitstroom-percentage is gerealiseerd, dan groeit die trots nog meer.” 
 

Ook in 2023 komt er een energietoeslag. Het Rijk bereidt momenteel de definitieve richtlijnen voor.

Gezamenlijke inspanning

De jaarcijfers over 2022 stemmen tot tevredenheid. Als voorzitter van het Dagelijks Bestuur van de ISD Brabantse Wal besluit Van der Beek: “Samen willen we armoede en sociale uitsluiting voorkomen. Betaald (aangepast) werk, persoonlijke ontwikkeling en onze ondersteuningsregelingen zijn daarbij enorm belangrijk. HetHet is goed om te zien dat dit zijn vruchten afwerpt. Dit resultaat danken we aan de gezamenlijke inspanning van veel partijen: de ISD en ketenpartners zoals WijZijn, BWI, Stichting Leergeld, WVS, Werkplein Hart van West Brabant, UWV en bedrijven. Niet in alle omliggende regio’s neemt het aantal uitkeringen af. De economische veerkracht in onze regio blijkt goed te zijn, waardoor de jaarcijfers over 2022 een mooi resultaat laten zien.”

Over ISD Brabantse Wal

De gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht hebben een samenwerkingsverband op het terrein van de sociale zekerheid. De ISD biedt een vangnet op het gebied van inkomen en inkomensondersteuning en advies en ondersteuning op maat om ‘naar vermogen’ te participeren en te werken. De uitvoerende organisatie is ondergebracht bij gemeente Bergen op Zoom.