Het college van burgemeester en wethouders heeft alle bekende bouwplannen en initiatieven voor woningbouw afgewogen en beoordeeld. Dit resulteert in een visiedocument en een woningbouwplanning voor de periode 2021 – 2025 en een doorkijk voor de jaren daarna tot 2035. De woningbouwplanning wordt ieder kwartaal geactualiseerd.

Woningbouwplanning

In de woningbouwplanning staan de initiatieven per kern bij elkaar. Elk plan is voorzien van een inschatting van het aantal woningen, of het koop of huur betreft en om wat voor type woningen het gaat. Bij gemeentelijke plannen is uitgegaan van het type woningen waar volgens de Woonvisie behoefte aan is. Voor alle gegevens geldt, dat ze nog kunnen wijzigen.

Om te beoordelen of er voldoende woningen gebouwd worden, is gerekend met plannen met een harde of geactiveerde planstatus. Over harde plannen heeft al eerder besluitvorming plaatsgevonden en het college wil daar in principe in die vorm medewerking aan verlenen. Ook van geactiveerde plannen heeft het college het principeverzoek akkoord bevonden. Deze plannen worden door initiatiefnemer nader uitgewerkt.

Om ook verder in de toekomst te kunnen kijken, zijn ook zachte plannen in de planning terug te vinden. Dit zijn plannen die als initiatief zijn ingediend, maar waar nog geen besluitvorming over heeft plaatsgevonden.

Woningbouwplanning Woensdrecht tot 2025 en 2035

Woonvisie

Om te beoordelen of het type woningen gebouwd wordt waar behoefte aan is, worden de prognoses gebruikt uit de Woonvisie 2021-2025 en de Bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant 2020. Samenstelling van bevolking en huishoudens, inkomensverdeling, woonwensen, verhuisgeneigdheid en samenstelling van de woningvoorraad zijn hierin meegenomen.

Woonvisie Woensdrecht 2021-2025

Prestatieafspraken 2024-2028

Ieder jaar maken de gemeente Woensdrecht, Woningstichting Woensdrecht, Stadlander, Huurdersbelangenvereniging Woningstichting Woensdrecht en Huurdersbelangenvereniging Putte prestatieafspraken. Het voordeel van langjarige afspraken is dat het de samenwerking aan verschillende doelen efficiënter en gerichter maakt. De Woensdrechtse Woonvisie 2021-2025, de Regionale Woondeal West-Brabant West en de Nationale Prestatieafspraken vormen de basis voor de Meerjarige Prestatieafspraken 2024-2028. Deze meerjarige afspraken worden jaarlijks omgezet in concrete acties in een uitvoeringsagenda voor het betreffende jaar (een zogeheten jaarschijf). Zo wordt de voortgang bewaakt en kunnen eventuele aanpassingen tijdig worden doorgevoerd.

Prestatieafspraken

Jaarschijf

Toekomst

Om het huidige woningtekort aan te pakken, heeft het college al eerder besloten om de bouwplannen ‘voormalig gemeentehuis’ in Huijbergen en ‘Sneekhout’ te Putte versneld in procedure te nemen. Ook drie gemeentelijke projecten, te weten de hoek Scheldeweg-Onderstal, Kromstraat en Bergsestraat (VIVOO) worden nog in 2022 behandeld. 

Nieuwe initiatieven

De woningbouwplanning geeft duidelijkheid aan initiatiefnemers, ook in relatie tot de komst van de nieuwe Omgevingswet per 1 juli 2022. De Waal: “In de Omgevingsvisie, die we in voorbereiding hebben, geven we aan dat initiatieven met woningbouw moeten voldoen aan de Woonvisie. Met de woningbouwplanning, die weer gebaseerd is op de Woonvisie, zorgen we ervoor dat we gefaseerd bouwen naar behoefte. Alle plannen die binnenkomen, worden hieraan getoetst. Nieuwe initiatieven behandelen we gezien de looptijd van de plannen sowieso al conform de uitgangspunten van de nieuwe wet. Die stelt de leefomgeving centraal, zorgt voor meer samenhang en meer betrokkenheid vanuit de omgeving. Initiatiefnemers krijgen hier een grotere rol in. Samen zorgen we voor een gemeente waar het fijn wonen is.”