De raad heeft eind 2019 het uitnodigingskader zonne-energie vastgesteld. Sindsdien zijn er grote stappen gezet en worden er vier zonneparken gerealiseerd tot en met 2026. Zonneparken spelen namelijk een belangrijke rol in het verduurzamen van de energieproductie. Naast zonnepanelen op dak, windmolens en andere bronnen zijn zonneparken nodig om ook in de toekomst Woensdrecht te kunnen voorzien in de vraag naar duurzame energie.

Naast de opwek van schone energie wil de gemeente met de realisatie van zonnevelden invulling geven aan de ambities in de Duurzaamheidsvisie en het bijbehorende uitvoeringsprogramma.
Daarnaast leveren de zonnevelden een substantiële bijdrage in de energietransitie en geven de ontwikkelingen ook de mogelijkheid om op lokaal niveau de inwoners van de gemeente te ondersteunen en stimuleren in de energietransitie.

Hoeveel vermogen aan zonne-energie wordt er opgewekt?

Door de gekozen gefaseerde ontwikkeling ontstaat de mogelijkheid voor de gemeente om het beleid tussentijds te evalueren en wellicht op basis van de ontwikkelingen bij te stellen.

Bij deze gefaseerde ontwikkeling zijn de volgende aspecten van belang:

  • in de loop van de tijd wordt de opbrengstpotentie van zonnepanelen groter, waardoor de benodigde oppervlakte zonneparken afneemt;
  • door niet de totale oppervlakte direct vrij te geven, kunnen de ervaringen met de eerste projecten betrokken worden bij de ontwikkeling van volgende projecten;
  • naar verwachting worden ook andere technieken voor de duurzame opwekking van energie ontwikkeld, waardoor de benodigde oppervlakte zonneparken verder zal dalen.

Onze zonneparken

Agger

Het plangebied ligt ten oosten van de Agger, een ecologische verbindingszone, en ligt ten westen van Woensdrecht. Doordat het zonnepark naast een ecologische verbindingszone ligt, zijn er goede kansen om de natuurwaarden te verbeteren.

LC Energy zorgt samen met het Levend Archief voor het inzaaien van bedreigde lokale plantensoorten. Door ook samen te werken met lokale natuurorganisaties wil LC Energy ervoor zorgen dat er een echt ecologisch zonnepark ontstaat.

Meer informatie over dit project op de website van LC Energy(externe link).

Ligging Zonnepark Agger
Locatie Zonnepark Agger

Kabeljauwbeek

Zonnepark Kabeljauwbeek van Eneco wordt gerealiseerd aan de noordzijde van de Nieuwe Dijk ingesloten tussen het Schelde-Rijnkanaal en de A4, ter hoogte van de grens tussen Nederland en België. Door de besloten ligging wordt het park voor een groot deel op natuurlijke manier aan het zicht onttrokken.

Het zonnepark wordt gecombineerd met windpark Kabeljauwbeek dat op dit moment wordt gebouwd en bestaat uit vijf windturbines. Op deze manier zorg je ervoor dat je op deze locatie met verschillende technieken duurzame energie kunt opwekken.

Bij de ontwikkeling van het zonnepark is er aandacht voor verdere natuurontwikkeling. Onder andere door in het zuidwesten van het park een ecologische zone te creëren. Het zonnepark levert daarmee een waardevolle bijdrage aan de versterking van de natuur en biodiversiteit in de omgeving van het plangebied.

Meer informatie op de website van Eneco(externe link).

Ligging Zonnepark Kabeljauwbeek
Ligging Zonnepark Kabeljauwbeek

Markiezaat

Zonnepark Markiezaat is omringd door dijken, de snelweg (A4) en bomenrijen aan weerszijden. Het zonnepark van Shell zal naar schatting net zoveel stroom opwekken als pakweg tien- tot twaalfduizend huishoudens verbruiken.

Door een meidoornhaag wordt het de project locatie van ongeveer 27 hectare voor de voorbijrijdende automobilisten en andere passanten aan het zicht ontnomen.

Een openbare route door het zonnepark zorgt ervoor dat recreanten door het zonnepark kunnen lopen en fietsen om het van dichtbij te zien.

Bijzonder is de speciale aandacht voor flora en fauna rond en op het zonnepark. Benieuwd hoe een zonnepark daaraan bijdraagt? Bekijk hoe Shell en het Naturalis Biodiversity Centre de biodiversiteit op zonnepark Shell Moerdijk verrijken(externe link).

Shell is al langere tijd actief bezig met zonne-energie, bekijk de algemene webpagina van Shell over zonne-energie(externe link).

Ligging Zonnepark Markiezaat
Ligging Zonnepark Markiezaat

Shell en klimaat

Shell wil een actieve rol spelen in de Nederlandse energietransitie. In Nederland investeren wij in concrete projecten zoals grootschalige windparken op zee, zonneparken op land, snellaadpalen op onze tankstations en het leveren van restwarmte aan de omgeving van Pernis. Ook in de gemeente van Woensdrecht willen we graag bijdragen aan de klimaatdoelstellingen door een zonnepark met een opwekcapaciteit van ongeveer 39 tot 45 megawatt te ontwikkelen.

Ecologische zones en biodiversiteit

Aan de flora en fauna is speciaal gedacht; in het energielandschap zijn er patrijzenstroken, bijenkasten en bloemdijken gecreëerd. Vooral in de bloemdijken gedijen de solitaire bijen uitstekend. Met het inzaaien van de juiste plantmengsels vergroten deze stroken de biodiversiteit van de omgeving. Ook worden bloem- en besdragende meidoornhagen aangelegd. Deze zijn belangrijk voor zowel insecten als vogels. Langs de snelweg zullen daarnaast zogeheten “Green Junkies” worden aangeplant. Dit zijn plantjes die met hun harige bladeren fijnstof van de snelweg opvangen.

De punt van het zonnepark in ingericht om de landschappelijke kwaliteiten te versterken en draagt tegelijkertijd bij aan de biodiversiteit. Met zonnepark Markiezaat streven we naar het versterken van de biodiversiteit. Dat dit kan leert onderzoek naar de biodiversiteit op zonnepark Shell Moerdijk van Naturalis Biodiversity Center uit Leiden. Daarbij zijn drie aspecten van belang: ontwerp van zonneparken, zaaien van zaden voor de juiste vegetatie (mixen) en passend beheer.

Maatschappelijke meerwaarde

Met direct omwonenden is het ontwerp van het landschap afgestemd. Ook wordt er verkend op welke wijze Shell met direct omwonenden verder kan verduurzamen om zo op verschillende niveaus bij te dragen aan de klimaat doelstellingen van Woensdrecht. Het zonnepark zal onder andere zoveel mogelijk worden gebouwd en onderhouden in samenwerking met lokale partijen. Zo stimuleert het zonnepark de lokale economie. Samen met andere initiatiefnemers van zonneparken worden mogelijkheden bekeken voor het opzetten van een algemeen duurzaam gebiedsfonds.

Van der Duijnspolderweg

Het plangebied is direct gelegen aan de Van der Duijnspolderweg aan de grens met Zeeland. ZonXp is van plan om naast het zonnepark een groot deel van het projectoppervlakte in te zetten voor landschappelijke inpassing en het creëren van extra natuur.

Door het noordelijke perceel te bestemmen als natuurakker en het creëren van natuurvriendelijke oevers en kruidenrijke akkerranden wordt maar liefst 9 hectare ingevuld met maatregelen ten behoeve van ecologie, landschap en biodiversiteit.

Bekijk ook de infographic over dit zonnepark.

Meer informatie op de website van ZonXp(externe link).

Locatie Zonnepark Van der Duijnspolderweg
Locatie Zonnepark Van der Duijnspolderweg