Bekendmaking zakelijke inhoud anterieure overeenkomst verbreding buisleidingenstraat  Grindweg Woensdrecht.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht maken op grond van artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat zij een anterieure overeenkomst zijn aangegaan. Deze overeenkomst gaat over grondexploitatie zoals bedoeld in artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening.

Zakelijke beschrijving

De overeenkomst is met initiatiefnemer aangegaan vanwege het voornemen van exploitant om op de kadastrale percelen Woensdrecht sectie  E nummers 393, 349, sectie E nummers 427,553,608 en sectie G nummers 3532, 3490, 5205, 3292, 5324, 5354, 5325, 5347, 5350 en 5352 tot verbreding van de bestaande buisleidingenstraat te komen. Om de verbreding tot stand te brengen dient een bestemmingsplan procedure doorlopen te worden.

Zakelijke inhoud

Hieronder staat een korte weergave van de zakelijke inhoud van de overeenkomst:

  • Exploitant voor eigen rekening en risico zal zorgdragen voor het opstellen van het bestemmingsplan, met alle daarbij behorende onderzoeken, in alle stadia: (voor) ontwerp,- vastgesteld bestemmingsplan;
  • De gemeente neemt de inspanningsverplichting op zich om een bestemmingsplan in procedure te brengen.
  • Initiatiefnemer verplicht zich om een bijdrage te leveren aan de kosten die de gemeente moet maken in verband met de ambtelijke uren, advieskosten.
  • Exploitant zelf verantwoordelijk is voor het bouw- en woonrijp maken van het exploitatiegebied en het aanleggen van de benodigde voorzieningen;
  • Eventuele planschade voor rekening komt van de initiatiefnemer.

 

Geen zienswijzen, bezwaar en beroep

Het is niet mogelijk om tegen deze overeenkomst zienswijzen, bezwaar of beroep in te dienen.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de heer P. Engelvaart. U bereikt hem via telefoonnummer 140164 of via e-mail p.engelvaart@woensdrecht.nl