Burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht maken op grond van artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend dat zij een anterieure overeenkomst zijn aangegaan. Deze overeenkomst gaat over grondexploitatie zoals bedoeld in artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening.

Zakelijke beschrijving

Deze overeenkomst is met initiatiefnemer aangegaan voor:

  • Het bij wet regelen van het vergroten van het aantal standplaatsen op de camping aan de Groene Papegaai gevestigd aan de Groene Papegaai 8 ( van 25 vergunde minicamping) naar maximaal 60 campingplaatsen ( waaronder maximaal 4 trekkershutten) en 20 camperplaatsen. Er is sprake van sloop van bestaande bebouwing en deels nieuwbouw ten behoeve van de realisatie van een caravanstalling en een nieuw gebouw met receptie en sanitaire voorzieningen ten behoeve van de camping de Groene Papegaai.
  • Het omzetten van de agrarische bestemming in een woonbestemming en derhalve de agrarische bedrijfswoning aan de Groene Papegaai 6 te wijzigen in een reguliere woning.

Het plangebied is kadastraal bekend als gemeente Woensdrecht sectie D nummer 955, 3901 en 3902 ( ontwikkeling aan de Groene Papegaai 8) en Woensdrecht sectie D nummer 2472 (  ontwikkeling  aan de Groene Papegaai 6).

Zakelijke inhoud

Hieronder staat een korte weergave van de zakelijke inhoud van de overeenkomst:

  • Exploitant voor eigen rekening en risico zal zorgdragen voor het opstellen van het bestemmingsplan, met alle daarbij behorende onderzoeken, in alle stadia: (voor) ontwerp,- vastgesteld bestemmingsplan;
  • Exploitant zorg zal dragen voor een landschappelijke kwaliteitsverbetering;
  • De gemeente neemt de inspanningsverplichting op zich om een bestemmingsplan in procedure te brengen.
  • Initiatiefnemer verplicht zich om een bijdrage te leveren aan de kosten die de gemeente moet maken in verband met de ambtelijke uren, advieskosten.
  • Exploitant zelf verantwoordelijk is voor het bouw- en woonrijp maken van het exploitatiegebied en het aanleggen van de benodigde voorzieningen;
  • Eventuele planschade voor rekening komt van de initiatiefnemer.

Geen zienswijzen, bezwaar en beroep

Het is niet mogelijk om tegen deze overeenkomst zienswijzen, bezwaar of beroep in te dienen.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de heer T. van Beek. U bereikt hem op maandag, dinsdag , woensdag en vrijdag via telefoonnummer 140164 of via e-mail t.van.beek@woensdrecht.nl