Beleid voor het plaatsen van openbare laadpalen opgesteld

Dit is een oud bericht.

De gemeente Woensdrecht wil meewerken aan het verduurzamen van het verkeer en het plaatsen van openbare laadpalen faciliteren. Op dit moment zijn er alleen geen toetsingskaders en is er geen lokale regelgeving voor aanvragen van openbare laadpalen. Dit biedt burgers en ondernemers geen rechtszekerheid. Mede hierom is er nu een beleidsplan openbare laadinfrastructuur opgesteld.

Duurzaam verkeer

Om de klimaatdoelstellingen te kunnen behalen, is het van belang dat er steeds meer gebruik gemaakt gaat worden van het rijden in schone voertuigen. In ons duurzaamheidsbeleid speelt duurzame mobiliteit daarom ook een belangrijke rol en ook in ons gemeentelijk verkeers- en vervoersplan komt dit onderwerp terug. Het voorzien in laadpalen is een essentieel onderdeel in het stimuleren van elektrisch autorijden en het terugdringen van de CO2 uitstoot. Momenteel staan er enkele laadpalen in de gemeente Woensdrecht. Een deel is geplaatst in de openbare ruimte in opdracht van de gemeente Woensdrecht en een aantal is particulier aangevraagd en staat op eigen grond van de aanvrager.

Wethouder Van Agtmaal: “Het is mooi om te zien dat er steeds meer elektrische voertuigen komen en we willen de vraag naar laadpalen dan ook graag faciliteren. Op dit moment kunnen we aanvragen voor openbare laadpalen alleen niet toetsen aan beoordelingskaders en lokale regelgeving om zo laadpalen toe te kennen of af te wijzen. Dit beleid werkt niet belemmerend in de plaatsing, maar schept wel duidelijkheid en zekerheid voor de toekomst”.

Rol van de gemeente

De gemeente Woensdrecht kiest ervoor om de behoefte voor het laden van elektrische voertuigen te faciliteren. Het uitgangspunt is dat we meewerken aan het plaatsen van laadpalen in de openbare ruimte als hier op particulier terrein geen mogelijkheid toe is. Wanneer iemand een laadpaal aanvraagt bij de gemeente, dan wordt dit verzoek doorgestuurd naar een marktpartij waarmee wij afspraken maken. Deze marktpartij doet een eerste toetsing en beoordeling van de aanvraag. Wanneer de laadpaal in de openbare ruimte moet komen, dient de marktpartij een omgevingsvergunning aan te vragen, die vervolgens door de gemeente getoetst wordt. Ook neemt de gemeente een verkeersbesluit waarmee het parkeervak bij de laadpaal bestemd en ingericht wordt voor het opladen van elektrische voertuigen.

Toetsingskaders

De gemeente heeft in het beleidsplan openbare laadstructuur 2021-2025 toetsingskaders vastgesteld voor openbare laadpalen, voor het opladen op een openbare plek met een laadpunt op eigen terrein én voor de eisen waaraan de parkeerplaatsen bij openbare laadpalen moeten voldoen. Een belangrijk onderdeel van het toetsingskader is de locatiekeuze bij openbare laadpalen. Hiervoor heeft de gemeente een aantal criteria opgesteld. In de visie staat onder andere dat de parkeerdruk in de directe omgeving niet onevenredig mag toenemen. Wordt de parkeerdruk te hoog wanneer een bestaande parkeerplaats wordt toegewezen als parkeerplaats voor het opladen van elektrische voertuigen, dan dient er door de gemeente een extra parkeerplaats te worden aangelegd.

Juridische aspecten

Naast de toetsingskaders zijn er ook juridische aspecten die belangrijk zijn om goed te regelen bij het plaatsen van openbare laadpalen. We hebben het dan bijvoorbeeld over eigenaarschap en risicoaansprakelijkheid. We zullen dan ook met de organisatie die verantwoordelijk wordt voor het beheren en exploiteren van de laadpalen afspraken hierover maken.

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Het college van burgemeester en wethouders heeft het beleidsplan openbare laadinfrastructuur 2021-2025 onlangs goedgekeurd. Wanneer het document ook door onze gemeenteraad is vastgesteld, plaatsen wij het op onze gemeentelijke website.
Meer informatie over het onderwerp duurzaamheid en duurzaam vervoer kunt u vinden op: www.woensdrecht.nl/duurzaam.