Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Wat moet ik doen?

Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente Woensdrecht, neem dan eerst contact op met de betrokken ambtenaar. Als u het vervolgens niet eens blijft met het besluit, dan kunt u formeel bezwaar maken. Dien het bezwaarschrift in binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden. Daarmee voorkomt u dan wij uw bezwaarschrift niet meer (inhoudelijk) kunnen behandelen.

 • Vraag voordat u bezwaar maakt het Juridisch Loket, uw rechtsbijstandsverzekeraar of een advocaat om advies.
 • U kunt digitaal bezwaar maken:

Bezwaarschrift indienen

U wordt vervolgens via een digitaal formulier door alle stappen geleid. U hebt hiervoor een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Bedrijven en advocaten dienen digitaal bezwaar te maken via eHerkenning. Dient u uw bezwaarschrift digitaal in, dan communiceren wij enkel nog digitaal met u. U ontvangt niets meer op papier.

 • U kunt ook schriftelijk uw bezwaarschrift indienen bij de gemeente. U dient het bezwaarschrift te richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht, Postbus 24, 4630 AA Hoogerheide. Het bezwaarschrift kunt u – tegen een ontvangstbewijs – ook afgeven bij de receptbalie in de hal van het gemeentehuis aan de Huijbergseweg 3 te Hoogerheide. Zet in uw bezwaarschrift de volgende informatie:
  • uw naam en adres
  • de datum van uw bezwaar
  • om welk besluit het gaat
  • waarom u het niet eens bent met het besluit
  • uw handtekening

Verzoek om voorlopige voorziening

Het besluit blijft in de meeste gevallen gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is (een bezwaarschrift heeft namelijk doorgaans geen schorsende werking). Met een voorlopige voorziening vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u de uitkomst van de bezwaarprocedure niet kunt afwachten vanwege een spoedeisend belang. Meer informatie kunt u vinden op www.rechtspraak.nl (zoekterm: voorlopige voorziening).

U kunt het verzoek om een voorlopige voorziening digitaal indienen via https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht,  met Digid of eHerkenning. Of u stuurt uw verzoek om voorlopige voorziening naar de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

Let op: Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. Op www.rechtspraak.nl treft u de actuele griffierechten aan.

Hoe werkt het?

 • In het besluit van de gemeente staat of u bezwaar kunt maken. Ook staat in dat besluit naar welk adres u uw bezwaarschrift moet sturen.
 • Uw bezwaarschrift moet binnen 6 weken bij de gemeente zijn. Deze periode begint op de dag ná de datum waarop het besluit aan u is gestuurd.
 • De gemeente kan u vragen langs te komen om uw bezwaar te bespreken.

Wilt u een bezwaar intrekken of een procedure niet verder vervolgen neem dan contact op met de ambtelijk hoorder/secretaris van de bezwaarschriftencommissie van de gemeente Woensdrecht via telefoonnummer 140164. Deze medewerker zal u dan uitleggen hoe u de intrekking formeel bevestigt.

Hoe lang duurt het?

Hoe lang duurt het?

 • De gemeente beslist binnen 6 weken op uw bezwaar.
 • Onze gemeente heeft een onafhankelijke bezwaarschriftencommissie. De commissie beslist binnen 12 weken.
 • De gemeente kan deze termijn verlengen. U krijgt hiervan altijd bericht.

Beroep indienen

Als de gemeente uw bezwaar heeft afgewezen, kunt u in het besluit zien of u beroep kunt indienen bij de rechter. U moet uw beroep binnen 6 weken indienen.

Aanvullende informatie

De gemeente kent ook een onafhankelijke commissie bezwaarschriften. Als de bezwaarschriftencommissie openbaar vergadert wordt daar een agenda van gepubliceerd.