Als u één of meer bomen wilt kappen, verplanten of flink snoeien, hebt u soms een omgevingsvergunning nodig van de gemeente.

Woord vooraf

Overweegt u het kappen van een boom, bedenkt u dan dat bomen:

 • Schaduw en verkoeling bieden tijdens hete zomers;
 • Water opvangen en vasthouden tijdens regenbuien;
 • Voedsel en onderdak bieden voor talloze dieren zoals vogels etcetera.;
 • Zuurstof produceren, CO2 opslaan en de lucht schoner maken;
 • Een positieve invloed op de vastgoedwaarde van uw huis kunnen hebben.

Wat moet ik doen?

Voordat u een boom gaat kappen is het raadzaam om het volgende te controleren.

 1. Wordt de boom genoemd op de waardevolle bomenlijst?
 2. Komt de boom voor op de lijst van Monumentale Bomen van Nederland(externe link) van de Bomenstichting?
 3. Bekijk de kaart met uitsluitingen om te weten of u een vergunning nodig heeft. Heeft u vragen over de kaart, neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0164.

Is het antwoord op een van deze vragen 'ja' dan is het verplicht een vergunning aan te vragen.

Bij twijfel kunt u altijd contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14 0164.

 • Overleg altijd eerst met omwonenden of zij bezwaar hebben tegen het kappen van de boom.
 • Via Omgevingsloket online(externe link) checkt u of u een vergunning nodig hebt.
 • Als blijkt dat u een vergunning nodig hebt, kunt u die direct aanvragen met uw DigiD (particulieren) of eHerkenning (bedrijven).
 • Geef in uw aanvraag aan:
  • om wat voor soort boom het gaat
  • waar de boom staat
  • of het om een of meerdere bomen gaat
  • hoe u het kappen aan wilt pakken
  • waarom u de boom wilt kappen
 • Als de boom ziek is, voegt u een verklaring van een boomdeskundige toe.

Maak een afspraak

Hoe werkt het?

 • U kunt alleen een omgevingsvergunning aanvragen, als u de eigenaar bent van de grond waarop de boom staat.
 • De gemeente kan bepalen dat u de boom alleen mag kappen, als u een nieuwe boom plant die in geld net zoveel waard is als de gekapte boom. De gemeente bepaalt dan ook binnen welke termijn u dit moet doen.

Vergunning geweigerd

U krijgt geen vergunning als de gemeente andere belangen belangrijker vindt. Deze belangen kunnen te maken hebben met:

 • de natuurwaarde van de houtopstand;
 • de landschappelijke waarde van de houtopstand;
 • de waarde van de houtopstand voor stads- en dorpsschoon;
 • de beeldbepalende waarde van de houtopstand;
 • de cultuurhistorische waarde van de houtopstand; of
 • de waarde voor de leefbaarheid van de houtopstand.

Hoe lang duurt het?

 • Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt.
 • De gemeente kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen.
 • Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, krijgt u automatisch de vergunning.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Wat kost het?

Voor 2024 is het bedrag in het kader van de Omgevingswet aangepast naar € 136,55. 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4.11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo.

Aanvullende informatie

Voor het kappen van bomen die onder de Wet natuurbescherming vallen moet u een kapmelding doen. Dit zijn bijvoorbeeld bomen buiten de bebouwde kom. Meer informatie vindt u bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO(externe link)).