Graag stellen wij ons nieuwe college van Burgemeester en Wethouders voor de periode 2022-2026 aan u voor:

Op de foto van links naar rechts: Wethouder De Heer, Wethouder Van der Beek, Burgemeester Adriaansen, Wethouder Van Agtmaal, Wethouder Schuurbiers en gemeentesecretaris Bogers

Foto van het college van burgemeester, wethouders en waarnemend gemeentesecretaris. Van links naar rechts: Wethouder de Heer, Wethouder van der Beek, Burgemeester Adriaansen, Wethouder van Agtmaal, Wethouder Schuurbiers, waarnemend gemeentesecretaris Bogers

Burgemeester Drs. J.J.C (Steven) Adriaansen

Portefeuille: openbare orde en veiligheid, dienstverlening en burgerzaken (waaronder bestuur op de Brabantse Wal), communicatie algemeen, bestuurlijke en juridische zaken, personeel en organisatie, informatieveiligheid en privacy, informatisering en automatisering, Aviolanda en handhaving.

Wethouder L.G.M. (Lars) van der Beek

(1e loco burgemeester, ABZ)

Portefeuille: onderwijs en onderwijshuisvesting (incl. voor- en vroegschoolse activiteiten/leerplicht/speciaal en passend onderwijs), integraal jeugdbeleid, welzijn en subsidiebeleid, sociale zaken, zorg, wet maatschappelijke ondersteuning, volksgezondheid en integrale toegang.

Wethouder M.P.M. (Rainier) Schuurbiers

(2e loco burgemeester, ABZ)

Portefeuille: ruimtelijke ontwikkeling (omgevingswet, bouwzaken incl. vergunningen), volkshuisvesting en wonen, toerisme en recreatie, branding Brabantse Wal, evenementen en sport.

Wethouder J.M.A. (Jeffrey) van Agtmaal

(3e loco burgemeester, CDA)

Portefeuille: beheer en onderhoud openbaar gebied, financiën, grondexploitaties en grondverkopen, belastingen en heffingen, inkoop- en aanbestedingsbeleid, centrale inkoop, erfgoed, cultuur en monumenten, DID/archieven, accommodatiebeleid en sportcomplexen, landschap, natuur en de Groene Agenda.

Wethouder T.J.W. (Thierry) de Heer

(4e loco burgemeester, D66)

Portefeuille: milieu en duurzaamheid, energie- en warmtetransitie, leefbaarheid en inclusiebeleid, burgerparticipatie en burgerinitiatieven/overheidsparticipatie incl. dorpsplatforms, verkeer en vervoer, mobiliteit, economische zaken (bedrijven, middenstand en winkelgebieden, bedrijventerreinen), afvalinzameling en hergebruik.

Contact met de burgemeester en wethouders

De burgemeester en wethouders hebben geen vast spreekuur. Indien u een gesprek met één van hen wilt, kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat, tel. (0164) 61 11 03 of 61 11 04.