In de gemeente Woensdrecht is een erfgoedverordening van kracht. De huidige verordening is in 2023 vastgesteld door de gemeenteraad. 

Met de erfgoedverordening kan de gemeente in het belang van het gemeentelijk erfgoed bijvoorbeeld:

  • een erfgoedcommissie inschakelen.
  • gemeentelijke (archeologische) monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten aanwijzen.
  • voorschriften verbinden aan de verstrekking van een omgevingsvergunning zoals archeologisch of bouwhistorisch onderzoek.
  • een subsidieregeling in het leven roepen voor de restauratie en het onderhoud van gemeentelijke monumenten.

Met de huidige erfgoedverordening zijn een archeologische en cultuurhistorische waardenkaart vastgesteld. Beide voorzien van een toelichting. Deze twee waardenkaarten worden onderdeel van alle nieuw op te stellen bestemmingsplannen dan wel omgevingsplannen in de gemeente Woensdrecht. De archeologische waardenkaart geeft de verwachtingswaarden van vondsten in de gemeente Woensdrecht weer. De cultuurhistorische waardenkaart is een inventarisatie van onder andere cultuurhistorische waardevolle plekken, bouwwerken en landschapsstructuren.

Hieronder kunt de erfgoedverordening en de waardenkaarten inzien of benutten ten behoeve van de onderbouwing van ruimtelijke plannen.