Het Gemeentelijk Waterprogramma 2024-2027 gaat in op hoe we de komende jaren ons riool- en watersysteem onderhouden en biedt een uitgebreide kijk op de toekomst van het waterbeheer in de gemeente Woensdrecht. Hierbij houden we rekening met nieuwe wetgeving, klimaatverandering en zetten in op klimaatadaptatie.

Wettelijke zorgplicht

Als gemeente hebben we een wettelijke zorgplicht voor afvalwater, hemelwater en grondwater. Ook hebben we een rol in de zorg voor oppervlaktewater en drinkwater. Met het vernieuwde Gemeentelijk Waterprogramma, blijven we in de periode 2024-2027 planmatig en doelmatig invulling geven aan deze gemeentelijke kerntaken. Daarmee dragen we bij aan de volgende omgevingsgerichte lange termijn doelstellingen:

  • Bescherming van de volksgezondheid;
  • Droge voeten (bebouwd gebied);
  • Schoon water en een schone bodem.

Aanvullende doelen

In het verlengde van de bovengenoemde basistaken dragen we met dit nieuwe gemeentelijk waterprogramma tevens bij aan gemeenschappelijke doelen zoals klimaatadaptatie, duurzaamheid en een gezonde leefomgeving. Samen met diverse ‘waterpartners’, maar nadrukkelijk ook met inwoners en bedrijven, werken we samen om deze visie verwezenlijken. Een belangrijke eerste stap is bewustwording creëren van de uitdagingen waar we voor staan.

Wethouder Jeffrey van Agtmaal: “Het klimaat is aan het veranderen en dit leidt tot meer extremen. Het wordt natter, droger en warmer. Als gemeente gaan we hele concrete stappen nemen in bijvoorbeeld de aanpak van de riolering of waterafvoer in gebieden waar nu knelpunten ontstaan. We moeten bestand zijn tegen extreme regenbuien, maar tegelijkertijd is het ook belangrijk om water in het gebied zelf vast te houden, zodat we een buffer hebben wanneer het lange tijd droog is. Dit kunnen we als gemeente niet alleen doen, dit moeten we samen met ondernemers, inwoners en scholen oppakken. Waar mogelijk werken we niet alleen aan een klimaatbestendigere buitenruimte, maar dragen we ook bij aan meer biodiversiteit.”