Wethouder Jeffrey van Agtmaal: “Als gemeente willen we onze verantwoordelijkheid nemen voor goed en duurzaam waterbeheer. Zeker nu we steeds vaker te maken krijgen met langere perioden van droogte én hevige regelval. Veel van de maatregelen die we nemen zijn niet altijd zichtbaar, maar zijn wel degelijk nodig om wateroverlast tegen te gaan. Een goede omgang met (afval)water is bovendien belangrijk voor de volksgezondheid en het milieu.”

Regionale samenwerking

De afgelopen jaren zijn we met onze buurgemeenten en het waterschap steeds meer gaan samenwerken om onze blik op de watersystemen te vergroten. Er is een regionaal meetsysteem opgezet, waarvan ook meerdere objecten uit de gemeente Woensdrecht onderdeel zijn (denk aan rioolgemalen en bergbezinkbassins).

Meten en monitoren

Door te meten en te monitoren krijgen we meer inzicht in het functioneren van onze eigen en gezamenlijke watersystemen en hoe die met elkaar samenhangen. Hierdoor kunnen we verbeteringen aanbrengen en het effect van maatregelen die we nemen in beeld brengen.

Klimaatadaptiemaatregelen

Vanuit het Rijk geldt er tot en met 2023 een regeling waarmee gemeenten, provincies en waterschappen een bijdrage kunnen krijgen voor het uitvoeren van zogenaamde ‘klimaatadaptiemaatregelen’. Dit zijn maatregelen die ervoor zorgen dat we beter voorbereid zijn op de effecten die klimaatverandering met zich meebrengt, zoals hevige regenval en langere perioden van droogte en hitte. De regio West-Brabant heeft onlangs een eerste bedrag hieruit ontvangen van ruim €300.000,-.

Momenteel zijn we bezig met het opstellen van een uitvoeringsagenda klimaatadaptatie. We willen meer ruimte voor water bij herinrichting van straten, meer ruimte voor groen in nieuwbouwontwikkelingen en we willen nog efficiëntere samenwerking tussen partnerorganisaties. Er zijn verschillende middelen die ingezet kunnen worden. Grofweg variëren ze van lichtere middelen als samenwerkingsafspraken, communicatie en subsidies tot meer ingrijpende maatregelen als regelgeving en investeringsprojecten.

Wethouder Jeffrey van Agtmaal licht toe: “We moeten een goede balans vinden tussen water afvoeren en water vasthouden in onze omgeving.”

Zelf doen

Wilt u zelf een steentje bijdragen om uw omgeving klimaatbestendiger te maken? Richt uw tuin groener in. Gebruik minder bestrating, of waterdoorlatende bestrating (zoals grind) en vang regenwater op uw eigen perceel op.

Verder lezen?

Kijk voor meer informatie over water én tips om de woonomgeving klimaatbestediger te maken op onze themapagina

Water

Waterdruppels