Positief saldo op begroting 2024

Vanaf 2026 ‘ravijnjaar’ in zicht met fors minder financiële middelen voor gemeenten.

Het college van burgemeester en wethouders presenteert een positieve begroting voor 2024. Ook voor 2025 wordt een ruime financiële buffer voorzien. Vanaf 2026 komt er fors minder geld vanuit het Rijk naar de gemeenten via het gemeentefonds en daardoor ontstaan er – voor nu -  tekorten in het structurele meerjarenperspectief.

Begroting 2024

Voor 2024 presenteert het college een positieve begroting. De uitgaven die volgend jaar gedaan worden, zijn in lijn met de gestelde doelen in het coalitieakkoord en het collegewerkprogramma. De gemeenteraad zal deze begroting nog behandelen.
Graag lichten we enkele grote kostenposten aan u toe:

In het sociaal domein wordt ruim €2,2 miljoen begroot om de sociale veerkracht te bevorderen. Zorg en ondersteuning voor allerlei doelgroepen wordt laagdrempelig en zo dicht mogelijk bij de mensen georganiseerd. Denk aan welzijnswerk, mantelzorg, cliëntondersteuning, maatschappelijke opvang, cultuurbijdragen en het bevorderen van een gezonde leefstijl. Op het gebied van werk en inkomen vergroten we de kansen van inwoners (met een afstand tot de arbeidsmarkt) op werk. In crisissituaties bieden we een doeltreffend vangnet. In totaal is hier ruim €3,5 miljoen voor begroot. Voor alle onderdelen die onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) vallen, is zo’n €8 miljoen begroot en voor de jeugd €6,5 miljoen.

Op het gebied van sport is voor volgend jaar €1,2 miljoen begroot. In de openbare ruimte hebben we te maken met onderhoud aan de wegen, het riool, openbare verlichting en openbaar groen. In totaal is hier €3,4 miljoen voor begroot. Speerpunt hierin zijn om het kwaliteitsniveau te garanderen en de buitenruimte te verbeteren.

Meerjarenperspectief

Als we naar het meerjarenperspectief kijken, dan voorzien we ook voor 2025 een ruime financiële buffer. Vanaf 2026 komt er echter fors minder geld vanuit het Rijk naar de gemeenten via het gemeentefonds. Dit noemen we het zogenaamde ‘ravijnjaar’. De prijzen zullen stijgen en de uitdagingen toenemen, maar de financiële bijdrage vanuit het Rijk blijft gelijk of daalt zelfs. Vanuit het uitgangspunt dat we als gemeente Woensdrecht realistisch (blijven) begroten en dus bijvoorbeeld niet vooruitlopen op eventuele compensaties van deze extra kosten vanuit een nieuw kabinet, ontstaat er (voor nu) een tekort van -€587.000 over 2026.

Wethouder Van Agtmaal: “Dat is niet direct iets om ons heel veel zorgen over te maken, maar het blijft belangrijk dat we de financiële situatie goed blijven monitoren. We gaan ervan uit dat een nieuw kabinet aandacht heeft voor de scheefgroei tussen de voor gemeenten beschikbare middelen en het groeiende takenpakket. Als dat gebeurt verwachten we snel ook structureel weer ‘zwarte’ cijfers, zonder dat we hoeven in te leveren op gestelde ambities en doelstellingen.”

De volledige begroting is in te zien via 

woensdrecht.begrotingonline.nl