Regionaal Bureau Leren (RBL) West-Brabant heeft het jaarverslag over het schooljaar 2021-2022 uitgebracht. Dit samenwerkingsverband verzorgt de verzuimadministratie voor de gemeente Woensdrecht en 15 andere gemeenten, die zich inzetten om schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten te voorkomen. Wat valt er op in de Woensdrechtse situatie?

Schooljaar 2021-2022 werd minder gekenmerkt door de coronamaatregelen zoals die de jaren daarvoor golden, al is de impact van deze tijd soms nog wel merkbaar bij jongeren. Dat maakt de cijfers uit het jaarverslag niet altijd één-op-één te vergelijken zijn met andere jaren. “Elke jongere heeft zijn eigen verhaal”, zo geeft wethouder sociaal domein Lars van der Beek aan. “Daar moeten we oog voor hebben om tot een duurzame oplossing te komen.”

Vrijstellingen

Per 1 oktober 2021 waren er 3.940 jongeren in de gemeente Woensdrecht die onder de doelgroep van het RBL vielen. Dit zijn leerplichtigen tussen de 5 en de 18 jaar en jongeren tussen de 18 en 23 die onderwijs volgen of begeleid worden om een startkwalificatie te behalen of een andere haalbare startpositie in de maatschappij.
 

Opvallend in het rapport is het aantal vrijstellingen dat voorkomt in de gemeente Woensdrecht. “Dat heeft alles te maken met onze lokale situatie als grensgemeente”, geeft Van der Beek aan. “359 kinderen uit de gemeente Woensdrecht hebben een vrijstelling omdat zij onderwijs volgen in het buitenland (met name België). Dit is vergelijkbaar met andere jaren.”

Verzuim

In de gehele regio West-Brabant is een stijging te zien van het aantal verzuimmeldingen.
Dit is (gedeeltelijk) te verklaren door de komst van Oekraïense vluchtelingen. Deze jeugdigen tellen mee in de cijfers, maar konden niet vanaf het eerste moment naar school. In de loop van de tijd is er voor meer jongeren een passende onderwijsplek gevonden.

Het RBL ziet de problematiek bij jongeren wel complexer worden bij alle soorten verzuim. “Daarom is het zo belangrijk dat we maatwerk bieden. We werken daarin nauw samen met alle betrokken partners en hechten veel waarde aan preventie”, legt Van der Beek uit.  

Startkwalificatie

In de hele regio West-Brabant valt verder op dat het aantal 18+’ers zonder startkwalificatie dat wordt begeleid door RMC-trajectbegeleiders is toegenomen. In de gemeente Woensdrecht van 43 jongeren naar 65 jongeren.

Het percentage voortijdig schoolverlaters – jongeren zonder startkwalificatie of schoolinschrijving – is in Woensdrecht echter niet gestegen, terwijl dit regionaal en landelijk wel een trend is. Van der Beek: “Deze groep hebben we goed in beeld. Want werk, het volgen van onderwijs of een passend zorgtraject is uiteindelijk wel bepalend voor de toekomst van jongeren. De cijfers laten voor Woensdrecht een goed resultaat zien. Het is echter lastig te zeggen of de begeleiding hier beter aanslaat of er gewoon sprake is van iets gunstigere omstandigheden.”