Sportakkoord

De gemeente Woensdrecht heeft gehoor gegeven aan de oproep om te komen tot een lokaal Sportakkoord. Samen met partners uit de sport, zorg, welzijn, onderwijs, kinderopvang en de gemeente zijn we aan de slag gegaan met de deelakkoorden uit het Nationaal Sportakkoord en hebben we een lokaal Sportakkoord voor Woensdrecht gesloten. Met dit Sportakkoord willen we bereiken dat iedereen zich kan ontwikkelen en met plezier kan sporten en bewegen. Van jong tot oud en als deelnemer, vrijwilliger of toeschouwer.

Ambities

In het nationaal Sportakkoord zijn zes ambities opgenomen. Deze ambities zijn erop gericht om sport zo leuk en toegankelijk mogelijk te maken voor álle Nederlanders, in álle levensfasen. Zo wordt de volledige potentie van sport en bewegen beter benut. Deze ambities zijn ook de basis voor het Woensdrechts Sportakkoord.

Samen met de aangesloten partners hebben we tijdens het traject de ambities besproken en de betrokken partners hebben uitgesproken zich binnen Woensdrecht in te willen zetten voor:

Archieffoto schoolbasketbaltoernooi 2012
 • Inclusief Sporten en Bewegen: Iedere inwoner uit Woensdrecht beleeft een leven lang plezier aan sporten en bewegen.
 • Duurzame sportinfrastructuur: Woensdrecht: beschikt over een functionele, goede en duurzame sportinfrastructuur
 • Vitale aanbieders: De sport- en beweegaanbieders binnen de gemeente zijn toekomstbestendig
 • Vaardig en Bewegen: Woensdrechtse kinderen voldoen aan de beweegrichtlijn en motorische vaardigheden nemen toe.

Kernteam

Er is een kernteam geformeerd dat zorgt voor onder andere:

 • bewaking voortgang en uitvoering van het Sportakkoord
 • het overzicht op de diverse ontwikkelingen binnen de hele gemeente
 • het beoordelen van de projectaanvragen

Het kernteam bestaat uit de volgende organisaties en personen:

OrganisatieNaamFunctie
BWI WoensdrechtJacky JansensBuurtsportcoach
Gemeente WoensdrechtMonica van den BergBeleidsmedewerker toerisme en recreatie
TiturelJeroen GoossensBegeleider
RSC De ZuidwesthoekStan JansenVoorzitter

Uitvoeringsbudget

Met het sluiten van het lokaal Sportakkoord heeft de gemeente Woensdrecht uitvoeringsbudget van het Ministerie van VWS ontvangen. Met dit uitvoeringsbudget dragen we financieel bij aan projecten en activiteiten om inwoners van Woensdrecht in beweging te krijgen en/of houden.

Bij de verdeling van dit budget streven we naar een evenwichtige verdeling onder de doelgroepen; jeugd – ouderen – mensen met een beperking. Nadat de projecten verder zijn uitgewerkt, kan er een budget worden aangevraagd. Variërend van een voucher van kleinere bedragen tot grotere bedragen waarvoor een projectplan moet worden opgesteld.

Projectaanvraag indienen

Het beschikbare uitvoeringsbudget wordt beschikbaar gesteld voor projectaanvragen die kunnen worden gedaan door organisaties die het voortouw nemen om inwoners van Woensdrecht in beweging te krijgen en/of houden.

Voor een projectaanvraag wordt de volgende werkwijze gehanteerd

 • In 2022 kan vooralsnog twee keer een aanvraag voor uitvoeringsbudget worden ingediend: voor 19 juli en voor 1 oktober.
 • Een aanvraag dient uiterlijk 6 weken voor aanvang van het project te worden ingediend.
 • Binnen 15 dagen hoor je of een bijdrage wordt toegekend. Uitbetaling vindt daarna binnen 2 maanden plaats.
 • Voor de aanvraag dient gebruik te worden gemaakt van het daarvoor opgestelde format. In dat format staat beschreven wat in de aanvraag opgenomen dient te worden.
 • De aanvraag kan gestuurd worden naar buurtsportcoach Jacky Jansens van BWI Woensdrecht (j.jansens@bwiwoensdrecht.nl).
 • Er is een bijdrage van maximaal € 2.000,- (exclusief btw) beschikbaar per aanvraag.
 • Bij een aanvraag tot € 500,- (exclusief btw) hoeft er geen gebruik gemaakt te worden van het format, maar kun u een mail sturen naar Jacky Jansens.
 • Uiterlijk een jaar na aanvang van het project, levert de aanvrager per mail aan Jacky Jansens een kort verslag in met de resultaten en een financieel verslag. Tussentijds houdt de aanvrager Jacky Jansens (gevraagd en ongevraagd) op de hoogte over de voortgang.

Download het blanco aanvraagformulier

Projectaanvragen dienen aan de volgende criteria te voldoen

 • De aanvraag sluit aan op een of meerdere ambities uit het Sportakkoord.
 • De uitvoering van de activiteit vindt plaats in de gemeente Woensdrecht en is gericht op inwoners van de gemeente.
 • De aanvrager van het project of de activiteit werkt samen met ten minste één andere partij uit de gemeente (vereniging en/of maatschappelijke partner en/of commerciële partij).
 • Aanvragen mogen zowel nieuwe projecten / activiteiten zijn, als ook bestaande initiatieven die verbreed of opgeschaald worden.
 • Aanvragen voor reguliere activiteiten, exploitatiekosten of activiteiten die al gestart zijn en op een andere wijze gefinancierd worden, kunnen niet worden toegekend.
 • Het project of de activiteit kan leiden tot verbreding voor anderen. Een spin-off wordt gestimuleerd door het beschikbaar stellen van resultaten, presentaties, aanpak en/of netwerken.
 • In de aanvraag van de activiteit is helder omschreven hoe de borging en het vervolg van de activiteit is geregeld.
 • Het aangevraagde bedrag is een bijdrage voor de totale kosten, hierbij geldt dat van het totaalbedrag nooit meer dan 70% van de kosten voor een bijdrage in aanmerking kan komen.
 • De begroting dient u als bijlage mee te sturen met uw aanvraag.

De beoordeling van de projecten en toewijzing van het budget gaat als volgt

 • Het kernteam beoordeelt de projectplannen en kent een uitvoeringsbudget toe.
 • Het kernteam werkt transparant en beoordeelt aanvragen op basis van de genoemde criteria.
 • Er kan afgeweken worden van criteria als gevolg van voortschrijdend inzicht en gemotiveerde afwijkingen.
 • Toekenning van aanvragen is mogelijk zolang er budget beschikbaar is.
 • De aanvrager accepteert de beslissing op de aanvraag. Er is geen mogelijkheid om bezwaar te maken of beroep aan te tekenen.

Ondersteuning

Voor de uitvoering van de projecten kunnen de buurtsportcoaches (in dienst bij BWI Woensdrecht) een grote rol spelen.

In een aantal projecten zijn ze al concreet genoemd Voor vragen, informatie of begeleiding bij een aanvraag kan contact worden gelegd met Jacky Jansens (06-22369703 of j.jansens@bwiwoensdrecht.nl.

Lees de informatiefolder over het Sportakkoord Woensdrecht