Vergunningen rond water

Voor veel activiteiten die u op, bij of met water wilt uitvoeren heeft u een vergunning nodig. De gemeente is niet de enige instantie die deze vergunningen verleent. Wel is het zo dat u de vergunningen altijd bij de gemeente kunt aanvragen.

Twijfelt u of u een vergunning nodig heeft? Op www.omgevingsloket.nl kunt u een 'vergunningcheck' doen. Via deze website is het mogelijk om een watervergunning en tevens een omgevingsvergunning digitaal aan te vragen. Indien u graag schriftelijk de aanvraag wilt indienen, kunt u na het uitvoeren van de vergunningencheck de betreffende formulieren uitprinten, invullen en opsturen.

(Grond)water onttrekken of lozen

Grondwater onttrekken

Als u grondwater wilt onttrekken heeft u mogelijk een watervergunning nodig. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een (bouwput)bemaling, voor beregening van gewassen of een grondwatersanering. De watervergunning wordt verleend door het waterschap (of in speciale gevallen de provincie). In sommige gevallen is een melding van de onttrekking voldoende. Alle informatie over het onttrekken van grondwater vindt u op www.brabantsedelta.nl.

Water onttrekken uit oppervlaktewater

Wanneer u water wilt onttrekken uit het oppervlaktewater, bijvoorbeeld voor het beregenen van gewassen, heeft u mogelijk een watervergunning nodig. De watervergunning wordt verleend door het waterschap (of door Rijkswaterstaat wanneer u water wilt onttrekken uit de grote rivieren of een kanaal). In sommige gevallen is een melding van de onttrekking voldoende. Alle informatie over het onttrekken van oppervlaktewater vindt u op www.brabantsedelta.nl.

Lozingen in de bodem

Voor een lozing in of op de bodem vanuit een inrichting (bedrijf) is het Wm (Wet milieubeheer)-bevoegd gezag ook bevoegd voor de bodemlozing. Buiten inrichtingen is de gemeente het bevoegd gezag voor lozingen op en in de bodem, met uitzondering van de, in de Provinciale Milieuverordening (PMV) aangewezen gebieden (bijvoorbeeld grondwater-beschermingsgebieden) waarbij de provincie bevoegd gezag is.

Aansluiten en/of lozen op riolering

Aansluiten op de riolering

Als u op het gemeentelijk riool wilt aansluiten kunt u hiervoor een aanvraag doen bij de gemeente. In Nederland heeft elk perceel dat binnen 40 meter van de gemeentelijke riolering ligt de wettelijke verplichting hierop aan te sluiten. Deze verplichting is om te zorgen dat het afvalwater zoveel mogelijk gezuiverd wordt voordat het in het oppervlaktewater of de grond terecht komt. Indien een perceel verder dan 40 meter van de riolering ligt geldt een andere wettelijke verplichting om te voorkomen dat water ongezuiverd wordt geloosd.
Voor een nieuwe (huis)aansluiting op de riolering kunt u digitaal een aanvraag doen.

Lozen op de riolering

Bepaalde bedrijven die hun afvalwater via de riolering willen lozen moeten hiervoor een milieuvergunning aanvragen bij de gemeente. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.omgevingsloket.nl.
Particulieren en overige bedrijven hoeven geen milieuvergunning aan te vragen, maar moeten wel een rioolaansluiting hebben of deze aanvragen.

Andere activiteiten op/bij het water of waterkeringen

Voor bepaalde activiteiten moet toestemming gevraagd worden bij het waterschap. Het gaat dan om activiteiten die invloed hebben op de waterkwaliteit of de doorstroming van water. Voor bijvoorbeeld bouwen in/nabij het water vraagt u een watervergunning aan bij het waterschap. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Aanleg/bouw van een steiger;
  • Slaan van een damwand;
  • Leggen van een dam (met duiker);
  • Aanleg van drainage;
  • Bouwen, beplanten of het plaatsen van hekwerk binnen een bepaalde afstand van de sloot;
  • Dempen of graven van een watergang/sloot/greppel (officiële benaming: oppervlaktewaterlichaam);
  • Grondwerkzaamheden, bouwwerkzaamheden of civieltechnische werkzaamheden in de nabijheid van een waterkering/dijklichaam.

Meer informatie over het verkrijgen van een watervergunning vindt u op www.brabantsedelta.nl.

Lozen van (afval)water op oppervlaktewater

Als u water (grondwater, hemelwater, (bedrijfs)afvalwater) wilt lozen op oppervlaktewater heeft u mogelijk een watervergunning nodig.

In sommige gevallen, bijvoorbeeld voor de lozing van kleine hoeveelheden regenwater, is geen vergunning nodig. Hiervoor is een melding voldoende van de voorgenomen activiteit voldoende.
Alle informatie over het lozen van (afval)water op oppervlaktewater vindt u op www.brabantsedelta.nl/watervergunning.