Wethouder Lars van der Beek

L.G.M. (Lars) van der Beek

Contactgegevens

Telefoonnummer 0164 - 61 11 04
E-mailadres l.van.der.beek@woensdrecht.nl
1e loco-burgemeester
Politieke partij: Algemeen Belang Zuidwesthoek (ABZ)

Portefeuille

 • onderwijs en onderwijshuisvesting (inclusief voor- en vroegschoolse activiteiten/leerplicht/speciaal en passend onderwijs)
 • integraal jeugdbeleid
 • welzijn en subsidiebeleid
 • sociale zaken (waaronder participatiewet, armoedebeleid en schuldhulpverlening)
 • zorg, wet maatschappelijke ondersteuning en volksgezondheid
 • integrale toegang

Nevenfuncties

 • Vicevoorzitter Dagelijks Bestuur Werkvoorzieningschap West Noord-Brabant, q.q. ja.
 • Voorzitter Dagelijks Bestuur Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal, q.q. ja.
 • Lid algemeen bestuur Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg/GGD West-Brabant, q.q. ja.
 • Lid algemeen bestuur (toezichthoudend) Stichting RSG 't Rijks, q.q. ja. 
 • Lid Raad van Bestuur Zorg- en Veiligheidshuis, Bergen op Zoom, q.q. ja.
 • Lid algemeen bestuur RBL (schoolverzuim), q.q. ja.

Deze functies zijn onbezoldigd met uitzondering van *.
q.q. (qualitate qua) maakt onderscheid tussen ambtsgebonden (q.q. ja) en niet-ambtsgebonden functies (q.q. nee).