Het college van burgemeester en wethouders heeft onlangs besloten om de samenwerking met het Bijenlandschap West-Brabant voort te zetten voor de verbetering van het landschap voor de bij en andere bestuivers. Hiervoor wordt voor de jaren 2022 en 2023 €4.480 beschikbaar gesteld.

Bijenlandschap West-Brabant

Sinds 2017 werkt het Bijenlandschap West-Brabant, waaraan de gemeente Woensdrecht deelneemt, samen aan een aaneengesloten netwerk van leefgebieden voor bijen (honingbijen en wilde bijen) en andere bestuivers in West-Brabant. Met de partners is eind 2021 de samenwerking geëvalueerd en gesproken over de toekomst van het bijenlandschap. Geconcludeerd is dat het voortzetten van ons netwerk noodzakelijk en wenselijk is.  Wethouder Jeffrey van Agtmaal: “In het groenbeleidsplan van de gemeente, de Groene Agenda 2021-2025, is actief gevolg geven aan het Bijenlandschap als actiepunt opgenomen. Het college heeft daarom besloten om de samenwerking met het Bijenlandschap West Brabant voort te zetten voor de verbetering van het landschap voor de bij en andere bestuivers en de biodiversiteit in het algemeen.”

Wat gaan we doen?

De voornaamste inzet van het bijennetwerk is uitwisseling van kennis en informatie en dat in de praktijk brengen.  Voor Woensdrecht wil dat zeggen dat er nog meer gekeken zal worden waar en hoe leefgebieden aangelegd, verbeterd en verbonden kunnen worden. Soms kan dat door beheer aan te passen, bijvoorbeeld door meer ecologisch berm- en gazonbeheer, soms resulteert dit in concrete projecten zoals recent het biodiversiteitsproject in Ossendrecht.

Ook plant de gemeente meer verschillende soorten bomen en zetten we diverse soorten planten in de plantsoenen, waarbij actief wordt ingezet op nectarhoudende planten en bomen.

Als deelnemer van het bijenlandschap zet de gemeente zich ook in voor meer bewustwording onder inwoners, zo wordt actief gestimuleerd om de tuin insect- en bijvriendelijk in te richten. Ook roept de gemeente bewoners al jarenlang haar inwoners op om in het vroege voorjaar mee te doen aan het telweekend en zo bij te dragen aan de kennis over bijen in ons land. Via deelname een de Stimuleringsregeling Landschap (STILA) stimuleert de gemeente bovendien samen met de Provincie grondbezitters in het buitengebied aan om zich ook in te zetten voor bijvriendelijke landschappen.