Wethouder Jeffrey van Agtmaal presenteerde onlangs de jaarstukken over 2021. Hierin staat precies hoeveel geld en binnengekomen is en hoeveel geld er uitgegeven is in 2021. Woensdrecht sluit het jaar af met een positief resultaat van 3,9 miljoen euro. Het college van burgemeester en wethouders doet de gemeenteraad diverse voorstellen voor de bestemming hiervan in de toekomst.

Positief saldo

Woensdrecht sluit 2021 af met een positief saldo van € 3.906.162. Dit komt omdat we een strak beleid hebben gevoerd en ook dankzij extra corona middelen vanuit de Rijksoverheid. Wethouder Jeffrey van Agtmaal: “Het financiële herstel in Woensdrecht is in 2021 doorgezet en daarmee kunnen we tevreden terugkijken op dit positieve resultaat. Reëel begroten blijft de basis, vooral ook structureel.”

Voorbereid zijn op onzekerheden

Wethouder Jeffrey van Agtmaal: “Na 2020 is corona ook op allerlei aspecten van onze samenleving van grote invloed geweest in het jaar 2021. Nu corona voorlopig voorbij lijkt zullen nieuwe onverwachte situaties zich blijven voordoen. Denk bijvoorbeeld maar aan de oorlog in Oekraïne. Dit zal ook bij ons (financiële) gevolgen gaan krijgen. We zullen daar goed op moeten blijven inspelen. Met het uiterst positieve saldo van 2021 is onze algemene reserve behoorlijk toegenomen en is onze weerstandsratio zeer gezond. Incidenteel kunnen we een stootje hebben. Het is nu zaak dit gezonde beeld ook structureel vast te houden.”

Toelichting exploitatieresultaat:

 • Hoe komen we precies aan een overschot van 3,9 miljoen euro?

In 2021 hebben we een aantal financiële meevallers en tegenvallers gehad. Onderaan de streep komen we uit op een positief saldo. Dit komt zoals gezegd vooral vanwege de coronamiddelen die we vanuit de Rijksoverheid hebben gekregen. Hiervan hebben we een overschot van €907.000. Andere financiële meevallers zijn bijvoorbeeld:

 • We hebben extra middelen van de Rijksoverheid gekregen op jeugdzorg en het aantal cliënten die persoonsgebonden budget vanuit de Wmo ontvangt is afgedaald. Hiervan blijft respectievelijk €177.000 en €179.000 over.
 • Vanwege het landelijke uitstel van de invoering van de nieuwe Omgevingswet zijn er minder kosten gemaakt dan begroot. Hierdoor is er €235.000 over.
 • Daarnaast waren er minder kosten voor het onderhoud en de afschrijvingslasten op het openbaar groen. Dit geeft een positief resultaat van €102.000.

Uiteraard zijn er ook een paar negatieve posten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

 • Het pand aan de Kromstraat 4 in Hoogerheide is in 2021 gesloopt, waardoor de boekwaarde op dit pand volledig is afgewaardeerd. De kosten bedragen €435.000.
 • De opbrengst uit de grondexploitatie van de Noordrand in Ossendrecht is lager, omdat er een kavel minder is verkocht en er hogere kosten waren voor het bouwrijp maken. Hierdoor kwam deze post op €305.000 negatief te staan.
 • Er zijn extra kosten gemaakt voor het opruimen van drugsafvaldumping, asbest en grondvervuiling. In totaal waren we hier €37.000 meer aan kwijt.
 • Wat gaan we ermee doen?

Het college van burgemeester en wethouders doet de gemeenteraad de volgende voorstellen om met dit positieve saldo om te gaan:

 • Het restant coronamiddelen bedraagt € 907.546. Eind 2021 heeft de gemeenteraad al ingestemd met het overhevelen van €500.000 van dit bedrag naar 2022, zodat ook in de eerste maanden van 2022 coronamiddelen beschikbaar waren. Het voorstel van het college is om ook het overige bedrag van €407.546 naar dit jaar over te hevelen. We weten niet hoe corona dit jaar zal verlopen en daarom stelt het college voor om het budget in stand te houden.
 • Op afval hebben we in 2021 een voordelig resultaat van €21.886. Dit komt onder andere omdat er geen kosten zijn gemaakt voor sorteeranalyses, de kosten van de milieustraat voordelig uitvallen en de inkomsten uit de afvalstoffenheffing hoger is (er is meer afval aangeboden dan vooraf was ingeschat). De kostendekkendheid van de afvalinzameling bedraagt hierdoor 101%. Het voorstel is om het extra geld toe te voegen aan het budget van 2022.
 • Diverse personele wisselingen maken dat er in 2022 regelmatige beroep gedaan wordt op de reserve personele veerkracht. Om tijdig aan alle ontwikkelingen en daarbij horende (financiële) verplichtingen recht te doen is het noodzakelijk om de reserve eenmalig extra te voeden met een bedrag van €248.000
 • Het restant van € 3.192.730 toe te voegen aan de algemene reserve. Na bestemming van bovenstaande bedragen wordt het resterende exploitatieresultaat toegevoegd aan de algemene reserve.

Wethouder Jeffrey van Agtmaal: “We hebben nu vet op de botten, maar dat is ook nodig, want de komende jaren kunnen we dit zomaar nodig hebben. Een mooi sluitende begroting kan snel veranderen als we niet alert blijven. We blijven daarom kwartaalrapportages maken, zodat we de mogelijkheid hebben tot bijsturing en aan het einde van het jaar niet voor grote verrassingen komen te staan.”

De jaarrekening wordt op dinsdag 12 juli 2022 behandeld in de gemeenteraad.