Woensdrecht sluit 2022 af met financiële buffer en toont in Perspectievennota meerjarig gezond beeld

Het nieuwe college van Woensdrecht heeft in 2022 een vliegende start gemaakt. Het eerste jaar van de nieuwe bestuursperiode sluit de gemeente Woensdrecht af met een positief resultaat van ruim 7 miljoen euro.

Het college stelt aan de raad voor om een deel van dit resultaat in 2023 in te zetten en een bedrag van zo’n 5,7 miljoen euro aan de Algemene reserve toe te voegen.

Het college kijkt met tevredenheid terug op 2022, waarin het merendeel van de doelen uit de gemeentelijke begroting werden gerealiseerd.

De zorg aan onze inwoners ging onverminderd door en het preventief beleid binnen de Wmo begon zijn vruchten af te werpen. We hebben andere, lichtere vormen van zorg geïntroduceerd waardoor we - ondanks een stijging van het aantal cliënten – minder uitgaven hebben gedaan. Op het gebied van jeugdzorg zagen we het aantal cliënten licht afnemen. We hebben in een aantal gevallen wel zwaardere zorg moeten inzetten.
Uiteindelijk is in het sociaal domein zo’n 1,5 miljoen euro minder uitgegeven dan begroot.

De Omgevingswet werd wederom uitgesteld waardoor de voorbereidingen zijn getemporiseerd. De hiervoor beschikbaar gestelde gelden vanuit het Rijk zijn daarom niet volledig aangewend in 2022.

De grondexploitaties Bergsestraat – Sportpark Huijbergen en de Noordrand in Ossendrecht zijn bijgesteld waarbij een aantal kosten van de grondexploitatie naar de reguliere begroting worden overgeheveld. Hierdoor is op de grondexploitaties een hogere winst gerealiseerd. Dit alles zorgde voor een positief effect op het resultaat van 1,8 miljoen euro.

Vanuit het Rijk zijn gelden ontvangen voor de uitvoering van ons duurzaamheidsbeleid. De uitvoering hiervan is al gestart maar moet nog verder op gang komen. Hierdoor is een bedrag van 4 ton beschikbaar gebleven.

Digitale versie jaarcijfers en Perspectievennota

Neem een kijkje op woensdrecht.begrotingonline.nl

Geld en rekenmachine

De openbare ruimte is onderhouden op het met de raad afgesproken kwaliteitsniveau en in de Demerstraat werd een rioolreconstructie uitgevoerd als onderdeel van klimaatbestendige maatregelen. De grootschalige vervanging van kabels en leidingen en het leggen van glasvezel heeft niet alleen tot overlast geleid. Het heeft er ook voor gezorgd dat een groter bedrag (k € 127) aan degeneratiekosten (vergoeding voor het openbreken van de bestrating) is ontvangen.

De eerder ontvangen coronagelden die uiteindelijk niet ingezet hoefden te worden, zijn teruggevloeid naar onze reguliere begroting en van het Rijk zijn extra bijdragen ontvangen, waaronder voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. De Rijksgelden zijn ontvangen bij de decembercirculaire en konden daarom niet meer in 2022 worden ingezet. Op een later tijdstip zal mogelijk een beroep worden gedaan op deze gelden. Al met al zorgde dit voor een positief effect van zo’n 3 miljoen euro.

De gemeente Woensdrecht kijkt dus zowel inhoudelijk als financieel terug op een goed jaar.

Perspectievennota 2023-2027

Niet alleen 2022 stemt ons hoopvol. Als we naar de Perspectievennota 2024-2027 kijken dan zien we dat we er als gemeente nog steeds goed voor staan. De Perspectievennota vormt de kaders voor de begroting 2024 en het meerjarenperspectief tot 2027. Ondanks de grote zorgen die gemeentelijk Nederland heeft voor de jaren 2026 en 2027 – ook al wel aangeduid als ‘ravijnjaren – constateren wij dat Woensdrecht een nagenoeg sluitend perspectief kan laten zien.

Met de Perspectievennota legt het college de financiële vertaling van de belangrijkste ontwikkelingen, beleidsvoornemens en ook wensen voor de toekomst voor aan de gemeenteraad. Op 22 juni wordt deze door de raad behandeld.