Het belang van cultureel erfgoed voor Woensdrecht was nog niet vastgelegd in beleid. Met de ‘Erfgoed- en kerkenvisie 2023-2033’ omschrijven we hoe we ons erfgoed willen behouden, versterken en hoe het een bouwsteen kan zijn voor toekomstige ontwikkelingen. Een actueel onderdeel van de erfgoedvisie is het religieus erfgoed. Hier is een aparte visie voor opgesteld. Vooruitlopend op het ingaan van de Omgevingswet is ook een nieuwe erfgoedverordening en cultuurhistorische waardenkaart vastgesteld.

Erfgoedvisie

De ambitie om de kracht van erfgoed beter te benutten is de belangrijkste aanleiding geweest om een visie op erfgoed te ontwikkelen. Bovendien is erfgoed een verplicht afwegingskader bij de Omgevingswet (die per 1 januari 2024 in werking zal treden). Er zijn vijf kernthema’s die voor de gemeente Woensdrecht het belangrijkste cultureel erfgoed vertegenwoordigen:

  • Religieus erfgoed;
  • Militair erfgoed;
  • Landschappelijk erfgoed;
  • Gebouwd erfgoed en
  • Grensoverschrijdend erfgoed.

Wethouder Jeffrey van Agtmaal: “Erfgoed is om meerdere redenen een belangrijk thema. Het bindt mensen met de plaats waarin zijn wonen, het kan de lokale economie stimuleren, de leefbaarheid vergroten en bijdragen aan de toeristische en recreatieve aantrekkingskracht van Woensdrecht. Zonder erfgoedbeleid kan waardevol cultureel erfgoed in de toekomst verloren gaan.”

Religieus erfgoed

De kerk heeft te maken met een sterke ontkerkelijking en een alsmaar kleiner wordende groep kerkgangers. Dit terwijl de onderhouds- en energiekosten stijgen. Daarom wordt het soms noodzakelijk voor een bisdom of het kerkbestuur om het kerkgebouw aan de eredienst te onttrekken en te verkopen. Om ervoor te zorgen dat de kerkgebouwen als zodanig bewaard blijven, is een zogenaamde kerkenvisie opgesteld. Hierin wordt van elk kerkgebouw in onze gemeente aangegeven wat de knelpunten voor instandhouding zijn en welke oplossingen mogelijk worden geacht. Landelijk zien we vele succesvolle herbestemmingen van kerkgebouwen. Kerkgebouwen kunnen kansen bieden voor de krappe woningmarkt, op toeristisch-recreatief gebied en/of een sociaal-maatschappelijk functie vervullen. Naast de kerkgebouwen is ook het religieus erfgoed in zijn geheel geïnventariseerd. Materieel erfgoed, zoals de pastorieën, begraafplaatsen, (graf)monumenten en kerkenpaden. Maar ook het immaterieel bezit en gedachtengoed verdient het om vastgelegd en doorgegeven te worden. Denk hierbij aan de herdertjestocht, de Berendrechtse Begankenis of de processie van de Heilige Zuster Marie-Adolphine.

Wethouder Jeffrey van Agtmaal: “Bij de totstandkoming van deze visie zijn de kerkbesturen, kerkeigenaren en de werkgroep erfgoed betrokken geweest. Daarnaast is ook gesproken met het Wilhelmieten museum en is de conceptvisie gedeeld met de huidige (nieuwe) eigenaren van de R.K. kerkgebouwen in Woensdrecht en Putte. Ook de dorpsplatformen zijn geraadpleegd”.

Erfgoedverordening

Tot slot is de erfgoedverordening uit 2018 is op enkele punten gewijzigd, zodat nu de juiste verwijzingen naar de relevante wetsartikelen van de aanstaande Omgevingswet zijn opgenomen. Tevens zijn de cultuurhistorische waarden beter geborgd met het oog op toekomstige ontwikkelingen.